назад на попередню сторінку

Кажани Карпатського регіону

Novitates Theriologicae • Pars 3 • 2003

(матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції,
Карпатський біосферний заповідник, 8–12 вересня 2000 р.)


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія:
Кажани Карпатського регіону / За ред. І. Загороднюка. Київ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2003. С. 1–96. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 3).

bibliography:
Bats of the Carpathian Region / Ed. by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society, NAS of Ukraine, Kyiv, 2003. 1–96. (Series: Novitates Theriologicae. Pars 3).

 

повна PDF-версія бюлетеню >>> (2,1 мб)
Інформація про конференцію на сайті КБР >>>

 

 

ЗМІСТ [English contents below]

1–4 >>>

   

Вступна частина

 

Загороднюк І. Третя Міжнародна конференція «Кажани Карпатського регіону» (передмова редактора)

5–6 >>>

Довганич Я., Покиньчереда В. Дослідження кажанів у Карпатському біосферному заповіднику

7 >>>

 

 

Праці учасників конференції

 

Барре Д. Міграції Pipistrellus nathusii: трансграничний європейський проект

9–12 >>>

Башта А.-Т. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) у західній частині України

13–14 >>>

Бобкова О. Ектопаразити кажанів західної України

15–18 >>>

Годлевська Л. Нічниці війчаста (Myotis nattereri) та триколірна (Myotis emarginathus) в Україні

19–24 >>>

Крочко Ю. І. Раритетні види кажанів південно-західних мегасхилів Українських Карпат

25–29 >>>

Нодь З., Санто Л. , Шодорай-Параді Ф. Кажани — мешканці печер гірських масивів Біхор та Падурея-Краюлуй

30–36 >>>

Негода В., Загороднюк І. Міграційний статус Pipistrellus nathusii та Pipistrellus pipistrellus в Україні

37–43 >>>

Петрушенко Я. Фауна зимуючих кажанів із печер Центрального Поділля

44–47 >>>

Покиньчереда В. Ф. Просторова структура зимових колоній кажанів в Українських Карпатах

48–50 >>>

Покиньчереда В. Ф., Покиньчереда В. В. Сезонна динаміка зимових колоній кажанів в печерах Українських Карпат

51–52 >>>

Сребродольська Є., Дикий І. Хіроптерофауна Шацького національного природного парку

53–54 >>>

Санто Л. Вивчення угруповань кажанів водної печери Лесу (гори Пятра-Краюлуй, Румунія)

55–58 >>>

Содорай-Параді Ф., Содорай-Параді А. Моніторинг кажанів, що оселяються в будинках в місцевості Суту-Маре (Румунія)

59–63 >>>

Тищенко В. Мала вечірниця (Nyctalus leisleri) в умовах природного заповідника Медобори

64–70 >>>

Влащенко А. Статевий диморфізм за довжиною передпліччя у двох видів кажанів: Nyctalus noctula та Eptesicus serotinus

71–72 >>>

Загороднюк І. Мінливість та діагностика двох близьких видів кажанів з України: Pipistrellus nathusii та P. pipistrellus (sensu lato)

73–80 >>>

 

 

Тези доповідей на конференції

 

Киселюк О. Сучасний стан і перспективи дослідження кажанів північно-східних схилів Українських Карпат

82 >>>

Нодь З., Санто Л. Зимівля Pipistrellus pipistrellus в Румунських печерах. Огляд

83 >>>

Пікса К., Новак Я. Зимові обліки кажанів в польський частині Татринських гір

84 >>>

Тищенко В. До методів пошуку сідал кажанів в лісових масивах західної України

85 >>>

Тищенко В., Сторожук С. Мала вечірниця (Nyctalus leisleri) в умовах природного заповідника Медобори

86 >>>

Загороднюк І. Біогеографія кажанів роду вухань в Європі та аналіз східнокарпатського вузла

87 >>>

 

 

Хроніка та інформація

 

Учасники Міжнародної конференції «Кажани Карпатського регіону III»

89–90 >>>

Робота із ультразвуковими детекторами в Україні: річний звіт за 2000 рік

91–93 >>>

Теріологічні конференції та випуски бюлетеню Novitates Theriologicae у 2000–2001 роках

94–96 >>>

 

Title pages & Contents

1–4 >>>

   

Introduction

 

Zagorodniuk I. The Third International Conference "Bats of the Carpathian Region" (editor foreword)

5–6 >>>

Dovhanych Ya., Pokynchereda V. F. Bat investigations in the Carpathian Biosphere Reserve

7 >>>

 

 

Proceedings of the conference

 

Barre D. Migration of Pipistrellus nathusii: a transboundary European project

9–12 >>>

Bashta A.-T. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) in the western part of Ukraine

13–14 >>>

Bobkova O. Ectoparasites of bats of western Ukraine

15–18 >>>

Godlewska L. Natterer’s bat (Myotis nattereri) and Geoffroy's bat (Myotis emarginathus) in Ukraine

19–24 >>>

Krochko Yu. I. Rare bat species of the southwest megaslopes of the Ukrainian Carpathians

25–29 >>>

Nagy Z., Szanto L., Szodoray-Paradi F. Cave dwelling bats in the Bihor and in the Padurea Craiului Mountains

30–36 >>>

Negoda V., Zagorodniuk I. Migratory status of Pipistrellus nathusii and Pipistrellus pipistrellus in Ukraine

37–43 >>>

Petrushenko Ya. Fauna of hibernating bats in caves of Central Podolia

44–47 >>>

Pokynchereda V. F. Spatial structure of winter bat colonies of the Ukrainian Carpathians

48–50 >>>

Pokynchereda V. F. & Pokynchereda V. V. Seasonal dynamics of winter bat colonies in caves of the Ukrainian Carpathians

51–52 >>>

Srebrodolska Ye., Dykyy I. Bat fauna of Shatsk National Natural Park

53–54 >>>

Szanto L. Study of bat communities of the Lesu Water Cave (Piatra Craiului Mountains, Romania)

55–58 >>>

Szodoray-Paradi F., Szodoray-Paradi A. Monitoring of building dwelling bats in Satu Mare County (Romania)

59–63 >>>

Tyshchenko V. Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) in the west of Ukraine

64–70 >>>

Vlashchenko A. Sexual dimorphism in forearm length of two bat species: Nyctalus noctula and Eptesicus serotinus

71–72 >>>

Zagorodniuk I. Variation and diagnostics of two close bat species from Ukraine: Pipistrellus nathusii and P. pipistrellus (sensu lato)

73–80 >>>

 

 

Abstracts of oral presentations

 

Kyselyuk A. Current state and research prospects of bats on the northeast slopes of the Ukrainian Carpathians

82 >>>

Nagy Z., Szanto L. Hibernating Pipistrellus pipistrellus in Romanian caves. Review

83 >>>

Piksa K., Nowak J. Winter bat censuses in the Polish Tatra Mountains....

84 >>>

Tyshchenko V. To the methods of bat roosts detection in the forests of western Ukraine

85 >>>

Tyshchenko V., Storozhuk S. Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) under conditions of Medobory Nature Reserve

86 >>>

Zagorodniuk I. Biogeography of Plecotine bats in Europe and analysis of the East-Carpathian node

87 >>>

 

 

Chronicle and information

 

Participants of the Third International Conference “Bats of the Carpathian Region”

89–90 >>>

Report on the work with bat detectors in Ukraine in 2000

91–93 >>>

Theriological conferences and issues of the bulletin Novitates
Theriologicae
in 2000–2001

94–96 >>>

 


на сторінку: хроніка семінарів >>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 22 квітня 2020 р.
поновлено 22.05.2020

Locations of visitors to this page