назад на попередню сторінку

Ссавці відкритих просторів

Novitates Theriologicae • Pars 5 • 2005

(матеріали VIII Теріологічної школи, "Провальський степ", 13–18 травня 2001 р.)


 

хроніка VIII школи

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія:
Ссавці відкритих просторів / За ред. І. Загороднюка. Київ, Луганськ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2005. С. 1–96. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 5).

bibliography:
Mammals of Open Areas / Ed. by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society, Kyiv, Luhansk, 2005. Pp. 1–96. (Series: Novitates Theriologicae. Pars 5).

повна PDF-версія бюлетеню одним файлом >>> (2,1 мб)

звіт про VIII теріошколу на цьому сайті у html-форматі >>>
праці цієї школи у Віснику Луганського університету >>>

 

 


 

ЗМІСТ [English contents see below]

 

Загороднюк І. Ссавці відкритих просторів: від карпатських полонин до донських степів (передмова редактора)

5 >>>

 

 

Частина 1. Офіційні матеріали VIII Теріошколи

 

Кондратенко О., Загороднюк І. Інформація про VIII Міжнародну теріологічну школу-семінар «Ссавці відкритих просторів» і програма школи

7–8 >>>

Кондратенко А., Мороз В. Общая характеристика, история исследований и фауна млекопитающих Провальской степи

9–13 >>>

Кондратенко О. Огляд доповідей про теріофауну загалом і макротеріофауну  

14 >>>

Загороднюк І. Хіроптерологічні дослідження та «Ніч кажанів 2001»

15–16 >>>

Киселюк О. Огляд доповідей про дрібних ссавців на VIII Теріошколі

17–18 >>>

Дикий І. Огляд доповідей на секції «Хижі ссавці» VIII Теріошколи

19–20 >>>

 

 

Частина 2. Матеріали доповідей на VIII Теріошколі

 

Загороднюк І. Ссавці у складі степового фауністичного ядра 

22–24 >>>

Волох А. Про зміни списку видів ссавців, що охороняються в Україні  

25–27 >>>

Киселюк О. Особливості угруповань дрібних ссавців високогірних лук Східних Карпат

28–30 >>>

Ружіленко Н. Мишоподібні гризуни і землерийки відкритих ділянок Канівського природного заповідника

31–32 >>>

Димань Т., Глазко В. Поліморфізм різних типів молекулярно-генетичних маркерів у деяких представників Ungulata

33–34 >>>

Костенко С., Глазко Т., Бунтова О. Цитогенетичний аналіз мишоподібних гризунів при біоіндикації забруднених територій

35–36 >>>

Загороднюк І., Кондратенко О. Огляд поширення Mus spicilegus у Донецько-Донських степах  

37–38 >>>

Кондратенко А., Форощук В. О методах исследования микротериофауны с использованием ловчих систем  

39–40 >>>

Зоря А., Ткач Г., Наглов В. Питание ушастой совы (Asio otus L.) на юго-востоке Харьковской области

41–43 >>>

Антонець Н. Мишівка степова і миша курганцева у Дніпровсько-Орільському заповіднику  

44–46 >>>

Авдеев А., Токарский В. Хищные млекопитающие в Харьковской области

47–50 >>>

Жила С. Вовк на крайньому сході України

51 >>>

Поліщук І., Реут Ю. Особливості розміщення нір хижих ссавців у природному ядрі Біосферного заповідника «Асканія-Нова»

52–53 >>>

Тимошенков В. Хищные млекопитающие «Хомутовской степи»

54–55 >>>

Загороднюк І. До таксономії та номенклатури кажанів триби Myotini фауни Європи

56–58 >>>

Петрушенко Я., Годлевська О. Зимові знахідки кажанів на Керченському півострові

59 >>>

Зоря А. Влияние антропогенного фактора на летучих мышей в г. Харькове

60–61 >>>

 

 

Частина 3. Хроніка та інформація

 

Форощук В. Аннотация на книгу «Заповедная Луганщина»

63 >>>

Селюнина З. История изучения териофауны региона Черноморского заповедника в ХХ веке (обзор публикаций)

64–73 >>>

Загороднюк І. Монографічні видання і збірки, присвячені теріофауні України

74–77 >>>

Положення про Український центр охорони кажанів (УЦОК)

78–79 >>>

Положення про Ініціативну групу з питань вивчення і охорони популяцій дрібних ссавців «GLIS»

80 >>>

Положення про Координаційний центр з охорони великих хижих ссавців (група HELP)

81–82 >>>

Жила С., Шквиря М. Діяльність стаціонару з вивчення великих хижих на базі Поліського заповідника

83 >>>

Домашлінець В. Про отримання дозволів на наукову діяльність, пов'язану з вилученням диких тварин з природи

84–86 >>>

Загороднюк І. Звіт про школу-семінар «Ссавці відкритих просторів»

87–90 >>>

Резолюція VIII Теріологічної школи-семінару (13–18.05.2001)

91–92 >>>

Список та адреси учасників Луганської Теріологічної школи 2001

93–96 >>>

 

Contents

Mammals of open areas: from the Carpathian polonynas to the Don steppes (editor’s foreword)

5 >>>

 

 

Part 1. Official materials of the VIII Theriological School

 

Kondratenko O., Zagorodniuk I. Information on the VIII International Theriological School-Workshop “Mammals of Open Areas” and the program of the school

7–8 >>>

Kondratenko O., Moroz V. General description, research history, and fauna of mammals of the Provalsky Steppe

9–13 >>>

Kondratenko O. An overview of reports on the mammal fauna in general and on large mammals

14 >>>

Zagorodniuk I. Chiropterological research and Night of Bats 2001

15–16 >>>

Kyseliuk O. An overview of reports of the VIII Theriological School on small mammals

17–18 >>>

Dykyy I. An overview of reports of the section “Carnivorous mammals” of the VIII Theriological School

19–20 >>>

 

 

Part 2. Proceedings of the VIII Theriological School

 

Zagorodniuk I. Mammals of the steppe faunal core

22–24 >>>

Volokh A. On changes of the list of protected mammals of Ukraine

25–27 >>>

Kyseliuk O. Features of small mammal communities of alpine meadows of the Eastern Carpathians

28–30 >>>

Ruzhilenko N. Mouse-like rodents and shrews of open areas of Kaniv Nature Reserve 

31–32 >>>

Dyman T., Glazko V. Polymorphism of different types of molecular genetic markers in some representatives of Ungulata

33–34 >>>

Kostenko S., Glazko T., Buntova E. Cytogenetic analysis of mouse-like rodents in bioindication of polluted areas

35–36 >>>

Zagorodniuk I., Kondratenko O. Review of the distribution of Mus spicilegus in the Donets-and-Don steppes

37–38 >>>

Kondratenko O., Foroschuk V. On research methods of small mammals using trapping systems

39–40 >>>

Zoria O., Tkach G., Naglov V. The diet of the long-eared owl (Asio otus L.) in the southeast of Kharkiv Oblast, Ukraine

41–43 >>>

Antonets N. The steppe birch mouse and steppe mouse in the Dnipro-Orilsky Nature Reserve

44–46 >>>

Avdeev A., Tokarsky V. Carnivorous mammals of Kharkiv Oblast, Ukraine

47–50 >>>

Zhyla S. The wolf in the far east of Ukraine

51 >>>

Polischuk I., Reut Y. Distribution patterns of burrows of carnivorous mammals in the natural core of Askania-Nova Biosphere Reserve

52–53 >>>

Timoshenkov V. Carnivorous mammals of the Khomutovsky Steppe

54–55 >>>

Zagorodniuk I. To the taxonomy and nomenclature of bats of the tribe Myotini in the fauna of Europe

56–58 >>>

Petrushenko Y., Godlevska O. Winter records of bats in the Kerch Peninsula

59 >>>

Zoria O. Anthropogenic influence on bats of Kharkiv City, Ukraine

60–61 >>>

 

 

Part 3. Chronicle and information

 

Форощук В. A summary to the book “Protected Areas of Luhansk Oblast”

63 >>>

Seliunina Z. History of mammal research in the region of the Black Sea Reserve in the XX century (an overview of pubications)

64–73 >>>

Zagorodniuk I. Monographs and miscellanies devoted to the mammal fauna of Ukraine  

74–77 >>>

Zagorodniuk, I., Petrushenko Y., Godlevska O. , Tyschenko V. Regulation on the Ukrainian Centre for Bat Protection (UCEBA)

78–79 >>>

Regulation on the Initiative Group for Research and Conservation of Small Mammal Populations “GLIS”

80 >>>

Regulation on the Coordination Centre for Conservation of Large Carnivorous Mammals (HELP Group)

81–82 >>>

Zhyla S., Shkvyria M. Work of the research station for large carnivorous mammals in the Polissia Reserve

83 >>>

Domashlinets V. On the permits issued for research activity with removal of wild animals from the nature

84–86 >>>

Zagorodniuk I. Report on the school-workshop “Mammals of Open Areas”

87–90 >>>

Resolution of the VIII Theriological School-Workshop (13–18.05.2001)

91–92 >>>

The list and contacts of participants of the VIII Theriological School 2001

93–96 >>>

 


на сторінку: хроніка семінарів
>> до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 25 вересня 2009 р.
поновлено 23.05.2020

Locations of visitors to this page