назад на попередню сторінку

Публікації про види-двійники
та поняття "виду" в зоології

(PDF-формат, авторська сторінка Ігоря Загороднюка)

 

english version Ця сторінка присвячена дослідженням криптичного різноманіття теріофауни України і суміжних країн та проблемам визначення і застосування поняття "вид" для всіх випадків виявлення ранніх стадій еволюційної диференціації популяцій на рівні видів-двійників, аловидів, квазівидів, транзитивних таксономічних систем тощо. Ця частина біологічного різноманіття складає до 20 % від визнаного у класичних зведеннях таксономічного багатства нашої фауни. Все це — захват для дослідників біологічного різноманіття та постійний головний біль для фауністів і природоохоронців. З кожним роком кількість відомих видів ссавців постійно збільшується, і ці знання мають бути доступними для всіх, хто вивчає і описує фауну та екологію звірів і розробляє програми з їх охорони.

Добірка публікацій супроводжена тлумачником, що пояснює основні поняття в галузі вивчення видів-двійників та інших проявів криптичного (прихованого) різноманіття фауни загалом і фауністичних угруповань. Внизу сторінки після переліку публікацій автора наводиться список найголовніших публікацій колег щодо проблемних видів, видів-двійників та морфологічно близьких видів ссавців у складі фауни України.

Стислі описи двійникових груп, види яких формують криптичне різноманіття фауни, представлено на сайті окремою сторінкою "види-двійники та морфологічно близькі види ссавців у фауні України", що містить галерею зображень тварин і карти їхнього поширення в регіоні, а також анотації щодо їх таксономії, номенклатури і діагностики.

 


Тлумачник головних понять >>>

 
хромосомний набір Sicista severtzovi

що таке криптичне різноманіття? >>>
що таке політипні види або полівиди? >>>
що таке "малі" види та "великі" види? >>>
що таке види-двійники та "хромосомні" види? >>>
що таке аловиди та напіввиди (квазівиди)? >>>
що таке транзитивні таксономічні системи? >>>
що таке фантомні види та криптовиди? >>>
що таке, врешті, вид і концепція виду? >>>
що таке "добрі" види і де вони існують? >>>


 

Головні публікації автора за цією тематикою

Представлені тут статті є частиною доробку автора за темою дисертації "Криптичне різноманіття фауністичних угруповань ссавців Східної Європи", що готується до захисту. Наразі тут представлено 48 статей, які розміщено у зворотній хронології. У добірці представлено переважно статті зі статусом "публікація у фаховому виданні".

 

Загороднюк І. Міжвидова гібридизація і фактори її формування на прикладі теріофауни Східної Європи // Біологічні Студії / Studia Biologica. — 2011. — Том 5, № 2. — С. 173–210. >>> (3,35 mb)

Загороднюк І. Морфологія епіблеми у кажанів та її мінливість у Eptesicus “serotinus” (Mammalia) // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. — 2009. — Вип. 51. — С. 157–175. >>> (pdf 2,20 mb)

Коробченко М., Загороднюк І. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 13–26. >>> (pdf 1,51 mb)

Загороднюк І., Дикий І. Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2009. — Вип. 49. — С. 111–127. >>> (pdf 663 kb)

Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 11–23. >>> (817 kb)

Загороднюк І. Види-двійники і морфологічно близькі види ссавців у колекціях зоологічних музеїв: головні підсумки та перспективи досліджень // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Матеріали наукової конференції (Чернівці, 15.06.2008 р.) / За ред. І. В. Скільського. — Чернівці: Вид-во "ДрукАрт", 2008. — С. 25–34. >>> (pdf 345 kb) 

Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178. >>> (807 kb)

Загороднюк І. В. Криптичне різноманіття фауни ссавців степової зони Східної Європи // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 52–54. >>> (280 kb)

Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 215–224. >>> (411 kb)

Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія. Екологія». — 2007. — Випуск 15 (том 1). — С. 45–53. >>> (521 kb)

Загороднюк І. Конфлікт через збіг ніш у видів-двійників: оцінка за сталою Хатчінсона // Науковий вісник Ужгород­ського університету. Серія Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 5–13. >>> (157 kb)

Загороднюк І. Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus “arvalis” (Mammalia) // Доповіді Національної академії наук України. — 2007. — № 3. — С. 175–181. >>> (459 kb)

Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 5–27. >>> (1185 kb)

Загороднюк І. В. Закономірності прояву географічної мінливості у двійникових комплексах ссавців (на прикладі роду Sylvaemus) // Доповіді Національної академії наук України. — 2005. — № 9. — С. 171–179. >>> (290 kb)

Загороднюк І. В., Атамась Н. С. Морфологічна диференціація хом’яків (Cricetidae) Східної Європи: діагностична вага ознак та структура таксономічних взаємин // Доповіді Національної академії наук України. — 2005. — № 4. — С. 153–160. >>> (372 kb)

Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия "Биология, Химия". — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. >>> (144 kb)

Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 15. — С. 5–19. >>> (336 kb)

Загороднюк І. Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2004. — Вип. 38. — С. 21–42. >>> (338 kb)

Загороднюк І. В. Біологічний вид як ампліфікована сутність: ознаки буферизації та механізми її зрушення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 14. — С. 5–15. >>> (233 kb)

Загороднюк І. В. Автогенетичні закономірності формування двійникових комплексів у ссавців // Доповіді НАН України. — 2003. — № 11. — С. 179–187. >>> (384 kb)

Загороднюк І. В. Види нижчих тетрапод України: у природі та на папері // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2003. — Випуск 33. — С. 80–90. >>> (492 kb)

Загороднюк І. В. Інвазія як шлях видоутворення // Доповіді Національної академії наук України. — 2003. — № 10. — С. 187–194. >>> (435 kb)

Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Вид в екології як популяційна система та як компонент біотичного угруповання // Вісник Дніпропетровського ун-ту. (Серія "Біологія, Екологія"). — 2003. — Випуск 11 (Том 1). — С. 8–13. >>> (324 kb)

Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 2 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — Асканія-Нова, 2002. — Том 4. — С. 130–140. >>> (767 kb)

Загороднюк І. В. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 206–222. >>> (399 kb)

Загороднюк И. В. Транзитивные таксономические системы и их структура у сусликов (Spermophilus) // Доповіді НАН України (Математика, природознавство, технічні науки). — 2002. — № 9. — С. 185–191. >>> (345 kb)

Zagorodniuk I. Species of the genus Plecotus in the Crimea and neighbouring areas in the Northern Black Sea Region // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2 (Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats). — P. 159–173. >>> (279 kb)

Загороднюк І. В. Вид в біології як неперервна система // Феномен співіснування двох парадигм: креаціонізму та еволюційного вчення / За ред. І. Г. Ємельянова. — Київ: НВП "Вирій", 2001. — С. 153–181. >>> (324 kb)

Загороднюк И. В. Номенклатура и система рода Arvicola // Водяная полевка. Образ вида / Под ред. П. А. Пантелеева. — Москва: Наука, 2001. — С. 174–192. — (Серия "Виды фауны России и сопредельных стран"). >>> (452 kb)

Загороднюк І. В. Природа відмінностей у близьких видів: аналіз двійникових комплексів кажанів // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Тези Всеукраїнської зоологічної конференції (Кривий Ріг, 13–14.11.2001).
Кривий Ріг: Вид-во І.В.І., 2001. — С. 143–145. >>> (275 kb) 

Загороднюк И. В. Уровни таксономической и морфологической дифференциации европейских групп грызунов семейства Muridae (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2001. — № 5. — С. 151–157. >>> (440 kb)

Загороднюк І. В., Кондратенко О. В. Sicista severtzovi та близькі до неї форми гризунів в Україні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз // Вестник зоологии. — 2000. — Suppl. 15. — С. 101–107. >>> (280 kb)

Загороднюк І. В., Кавун К. Ю. Вікова мінливість як основа формування міжвидових відмінностей у гризунів (Muriformes) // Доповіді НАН України. — 2000. — № 3. — С. 174–180. >>> (410 kb)

Загороднюк І. В. Політипні види: концепція та представленість у теріофауні Східної Європи // Доповіді НАН України. — 1998. — № 7. — С. 171–178. >>> (131 kb)

Загороднюк І. Полівиди кажанів Східної Європи та їх діагностика // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 56–65. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1). (pdf 212 kb) >>>

Загороднюк И. В., Боескоров Г. Г., Зыков А. Е. Изменчивость и таксономический статус степных форм мышей рода Sylvaemus (falzfeini — fulvipectus — hermonensis — arianus) // Вестник зоологии. — 1997. — Том 31, № 5–6. — С. 37–56. >>> (612 kb)

Загороднюк И. В. Редкие виды бурозубок на территории Украины: легенды, факты, диагностика // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — C. 53–69. >>> (386 kb)

Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 1 // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 1–2. — С. 28–45. >>> (383 kb)

Zagorodnyuk I. V. Sibling species of mice from Eastern Europe: taxonomy, diagnostics and distribution // Доповіді НАН України. — 1996. — N 12. — С. 166–173. >>> (346 kb)

Загороднюк I. Природна історія пацюка чорного (Rattus rattus) в Україні // Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини / Під ред. В. Костюшина. — Київ, 1996. — С. 228–231. >>> (345 kb)

Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus (Mammalia) // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 5–6. — С. 49–58. >>> (182 kb)

Загороднюк И. В., Мишта А. В. О видовой принадлежности ежей рода Erinaceus Украины и прилежащих стран // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 2–3. — С. 50–57. >>> (320 kb)

Загороднюк И. В., Березовский В. И. Mus spicilegus (Mammalia) в фауне Подолии и северная граница ареала этого вида в Восточной Европе // Зоологический журнал. — 1994. — Том 73, вып. 6. — С. 110–119. >>> (340 kb)

Загороднюк И. В., Михайленко А. Г., Тесленко С. В. Полевки рода Microtus в Молдове // Синантропия грызунов (Мат-лы 2 совещания, Иваново, 1993; под ред. В. Е. Соколова, Е. В. Карасевой). — Москва: ИЭМЭЖ, 1994. — С. 88–91. >>> (77 kb)

Федорченко А. А., Загороднюк И. В. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 2. Распространение и численность // Вестник зоологии. — 1994. — Том 28, № 4–5. — С. 55–64. >>> (646 kb)

Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 1. Таксономия и диагностика // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 3. — С. 41–49. >>> (332 kb)

Загороднюк И. В. Идентификация восточноевропейских форм Sylvaemus sylvaticus (Rodentia) и их географическое распространение // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 6. — С. 37–47. >>> (437 kb)

Загороднюк И. В. Таксономия и распространение серых полевок (Rodentiformes: Arvicolini) фауны Украины // Млекопитающие Украины. — Киев: Наукова думка, 1993. — С. 63–76. >>> (362 kb)

Загороднюк И. В., Воронцов Н. Н., Песков В. Н. Татранская полевка (Terricola tatricus) в Восточных Карпатах // Зоологический журнал. — 1992. — Том 71, вып. 6. — С. 96–105. >>> (352 kb)

Загороднюк И. В. Особенности географического распространения и уровни численности Terricola subterraneus на территории СССР // Зоологический журнал. — 1992. — Том 71, вып. 2. — С. 86–97. >>> (512 kb)

Загороднюк И. В. Кариотипическая изменчивость 46-хромосомных форм полевок группы Microtus arvalis (Rodentia): таксономическая оценка // Вестник зоологии. — 1991. — Том 25, № 1. — С. 36–45 (+ 3-я стр. обл.). >>> (608 kb)

Загороднюк И. В. Таксономия, распространение и морфологическая изменчивость полевок рода Terricola Восточной Европы // Вестн. зоологии. — 1989. — Том 23, № 5. — С. 3–14. >>> (pdf 466 kb)

Межжерин С. В., Загороднюк И. В. Новый вид мышей рода Apodemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. — 1989. — № 4. — С. 55–59. >>> (602 kb)

Загороднюк И. В. Кариотип, систематическое положение и таксономический статус Pitymys ukrainicus // Вестник зоологии. — 1988. — Том 22, № 4. — С. 50–55. >>> (561 kb)

 

Публікації колег щодо видів-двійників ссавців у фауні України

Тут наведено найголовніші праці, переважно з бібліографії, що стосується вибірок з України і опублікованих переважно в Україні. Абсолютна більшість праць колег стосується гризунів роду Sylvaemus (=Apodemus s. l.), менше праць присвячено норицям (Microtus, Terricola, Arvicola), ще менше — кажанам (Myotis, Rhinolophus).

Гащак С., Хуфер С., Маклюк Ю., Микс Х., Виклифф Д., Бейкер Р. О видовом разнообразии мышей рода Sylvaemus в Украине // Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2008. — С. 80–92. — (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 9). >>> pdf (227 kb)

Баскевич М. И., Крысанов Е. Ю., Малыгин В. М., Сапельников С. Ф. Новые данные по хромосомной изменчивости подземной полевки (Microtus (Terricola) subterraneus, Rodentia, Arvicolidae) на территории России и Украины // Зоол. журн. — 2007. — Том 86, № 3. — С. 369–376.

Дулицкий А. И., Коваленко И. С. ГИС-инвертирование материалов базы данных в отношении надвида Sylvaemus sylvaticus (S. arianus + S. uralensis) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». — 2004. — Том 17 (56). — № 2. — С. 39–44. >>> (pdf 130 kb)

Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Возможная роль межвидовой конкуренции в формировании ареалов лесных мышей Sylvaemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. — 2004. — Том 38, № 6. — С. 41–46. >>> (pdf-scan 609 kb)

Лашкова Е. Н. Морфометрическая изменчивость лесных мышей, Sylvaemus (Muridae), фауны Украины // Вестн. зоологии. — 2003. — Том 37, № 3. — С. 31–41.

Тищенко В. Перші знахідки Myotis brandtii (Chiroptera) на Поділлі (Україна) // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 6. — С. 72. >>> (102 kb)

Тищенко В. M. Myotis mystacinus та M. brandtii (Chiroptera) в умовах симпатрії на Поділлі (Україна) // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 6. — С. 90. >>> (107 kb)

Пєсков В. М. Диференціація видів-двійників і морфологічно близьких видів нориць (Arvicolidae) за пропорціями черепа // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 80–84.  >>> (pdf 74 kb)

Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Одонтометрическая изменчивость и идентификация видов лесных мышей, Sylvaemus (Muridae) фауны Украины // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 3. — С. 25–33.

Дулицкий А. И., Михайлова А. Е., Стенько Р. П. Первые находки подковоносов Мегели и южного (Rhinolophus mehelyi Matschye, 1901 и Rh. euryale Blasius, 1853; Chiroptera, Rhinolophidae) на территории Украины // Запо¬ведники Крыма на рубеже тысячелетий. — Симферополь, 2001. — С. 32–34.

Межжерин С. В. Биохимическая систематика рода Arvicola // Водяная полевка. Образ вида / Под ред. П. А. Пантелеева. — М.: Наука, 2001. — С. 159–163. — (Серия «Виды фауны России и сопредельных стран»).

Кондратенко А. В. Курганчиковая мышь (Mus spicilegus) в восточных регионах Украины // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 5–6. — С. 133–136. >>> (передрук у "Працях теріошколи")

Баскевич М. И. Сравнительный анализ особенностей сперматозоидов и кариотипов у трех видов кустарниковых полевок Terricola majori, T. daghestanicus, T. subterraneus (Rodentia, Cricetidae) с территории бывшего СССР // Зоол. журн. — 1997. — Том 76, вып. 5. — С. 597–607.

Киселюк О. I. Еколого-морфологічні особливості двох видів нориць роду Arvicola (Rodentia, Arvicolidae) фауни Східних Карпат // Вестн. зоологии. — 1997. — Том 31, № 5. — С. 86–89.

Наглов В. А. Распространение и численность Sylvaemus sylvaticus (Rodentia, Muridae) в Харьковской области // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 5–6. — С. 87–89.

Межжерин С. В., Зыков А. Е., Морозов-Леонов С. Ю. Биохимическая изменчивость и генети¬ческая дивергенция полевок (Arvicolidae) Палеарктики // Генетика. — 1993. — Том 29, № 1. — С. 28–41.

Межжерин С. В. Лесные мыши рода Silvaemus Ognev et Vorobiev, 1924 фауны Украины // Млекопитающие Украины. — Киев: Наукова думка, 1993. — С. 64–77.

Межжерин С. В., Лашкова Е. И. Диагностика, географическая изменчивость и распространение двух близких видов мышей — Sylvaemus sylvaticus и S. flavicollis (Rodentia, Muridae) в области их совместного обитания // Вестник зоологии. — 1992. — Том 26, № 3. — С. 33–45.

Межжерин С. В., Зыков А. Е. Генетическая дивергенция и аллозимная изменчивость мышей рода Apodemus s. lato (Muridae, Rodentia) // Цитология и генетика. — 1991. — Том 25, № 4. — С. 51–59.

Межжерин С. В. Аллозимная изменчивость и генетическая дивергенция лесных мышей подрода Sylvaemus Ognev et Vorobiev // Генетика. — 1990. — Том 26, № 6. — С. 1046–1054.

Емельянов И. Г., Жежерин И. В. Диагностика малой и белобрюхой белозубок (Soricidae) // Вестник зоологии. — 1990. — Том 24, № 4. — С. 39–46. >>> (pdf 1,1 mb)

Лялюхина С. И., Михайленко А. Г., Котенкова Е. В. Кадастрово-справочная карта ареала курганчиковой мыши (Mus hortulanus Nordm.) на территории СССР // Домовая мышь. — Москва: ИЭМЭЖ АН СССР, 1989. — С. 28–51.

Межжерин С. В. Генетическая дивергенция лесных мышей подрода Sylvimus // Докл. Акад. наук СССР. — 1987. — Том 296, № 5. — С. 1255–1258.

Соколов В. Е., Баскевич М. И., Ковальская Ю. М. Изменчивость кариотипа степной мышовки (Sicista subtilis Pallas) и обоснование видовой самостоятельности S. severtzovi // Зоол. журн. — 1986. — Том 65, вып. 11. — С. 1684–1692.

Гайченко В. А., Малыгин В. М. Некоторые вопросы систематики и распространения видов-двойников обыкновенной полевки на юге Европейской части Советского Союза // Вестник зоологии. — 1975. — № 3. — С. 20–24. >>> (pdf-scan 775 kb)

Боднарчук Л. И., Гайченко В. А. Хромосомный набор обыкновенной полевки Горного Крыма (Microtus arvalis iphigeniae Heptner, 1946) / / Вестн. зоологии. — 1973. — № 1. — С. 80–81.

Полушина Н. А., Кушнiрук В. А. До систематичного положення i екології малого водяного щура Arvicola terrestris scherman // Вісник Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. — 1962. — Вип. 1. — С. 83–91.

Ларина Н. И. О некоторых особых случаях географических изменений близких видов // Проблемы зоогеографии суши. — Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1958а. — С. 129–137. >>> pdf-scan 1,41 mb)

Ларина Н. И. К вопросу о диагностике близких видов — лесной и желтогорлой мышей // Зоол. журнал. — 1958б. — Том 26, вып. 4. — С. 34–42.

Решетник Е. Г. Систематика i географічне поширення ховрахів (Citellus) в УРСР // Тр. Ін ту зоол. АН УРСР. — Київ, 1948. — Том 1. — С. 84–113.

 

<<< на сторінку "бібліотека"
<<< на домашню сторінку автора

створено 20 грудня 2005;
поновлено 18 грудня 2011.