назад на попередню сторінку

Монографічні видання та тематичні збірки
щодо теріофауни України

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

У представленій нижче добірці вміщено бібліографічні описи найголовніших теріологічних праць, присвячених фауні України, опублікованих як окремі видання. Ця добірка включає дуже різні типи видань: керівництва і визначники, монографії та випуски із серії «Фауна України», збірки теріологічних конференцій і "Праці теріологічної школи". Загалом тут зібрано інформацію про 55 видань, бібліографія яких подається у хронологічному порядку.

Темпи підготовки теріологічних видань в різні періоди розвитку української теріології суттєво в середньому складають 4 роки між двома суміжними виданнями. Упродовж історії розвитку досліджень ці темпи зростали — від 24 років до 1900 року до 1,2–1,3 роки після 1950 р. З урахування практики нових теріологічних видань («Праць теріологічної школи») ці темпи стануть менше одного року на видання. Особливістю розвитку теріологічного знання є постійне звуження тематики видань від загальнозоологічних, в яких теріофауна є лише частиною описів, до суто теріологічних видань, звужених як за систематикою і географією, так і основною тематикою текстів.

Будемо вдячні усім за доповнення і уточнення до цієї сторінки. До переліку включено не всі (поки що) праці про викопних ссавців та про анатомію і морфологію ссавців. До класики (поки що :)) не відносимо серію видань з циклу "Праці теріологічної школи", анонсованих вище окремою сторінкою [>>>].

Ігор Загороднюк

 


Період 1750–1899

Габлиц, К. 1785. Физическое описаніе Таврической области по ея местонахождению и всемъ тремъ царствамъ природы. Санктпетербург, 1–198. (про книгу)

Pallas P. S. 1811. Zoographia Rosso-Asiatica. Petropoli: Acad. Sci., Tom 1: 1–568.

Zawadzki A. 1840. Fauna der galizisch bukowinischen Wirbethiere. Stuttgart: Schmeizerbarts Verlag., 1–195.
=> частина: Zawadzki A. Saugetiere. Mammalia. Sssace: 13–35. (PDF-версія після скану, розділ "ссавці" 606 kb)

Кесслер К. Ф. 1851. Животные млекопитающiя // Труды Коммисiи... для описанiя губернiй Кiевского учебнаго округа — Кiевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской. Кiевъ, 1–88. (Естественная история губерний Киевского учебного округа. Том 1: Зоология. Часть систематическая).

Кесслер К. 1860. Путешествие с зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 г. Киев, 1–248.

 

Період 1900–1949

Мигулин А. А. 1917. Млекопитающие Харьковской губернии. Харьков, 1–74.

Шарлемань М. 1920. Звірі України. Короткий порадник до визначання, збірання і спостерігання ссавців (Mammalia) України. Київ: Всеукр. кооп. видавн. союз (Вукоопспiлка), 1–83. (pdf 240 kb)

Браунер А. А. 1923. Сельскохозяйственная зоология. Киев: Гос. Изд-во Украины, 1–435. 

Храневич В. 1925. Ссавці Поділля. Огляд систематичний. Вінниця: Віндерждрук ім. Леніна, 1–31. (Кабінет виучування Поділля. Вип. 4). >>> pdf 1,17 mb

Барабаш-Никифоров I. I. 1928. Нариси фауни степової Надднiпрянщини (колишньої Катеринославщини). [Частина 1: Загальний огляд природи; частина 2: Фауна краю]. Днiпропетровське: Держ. вид-во України, 1–137. >>> pdf 8,2 mb

Мигулін О. О. Визначник звірів України. — Харків: Держ. вид-во України, 1929. 1–96.

Підоплічка, І. Г. 1930. Шкідливі гризуни Правобережного Лісостепу та значіння окремих груп у с.-господарстві (наслідки досліджень 1925-1929 р.р.). Київська крайова с.-г. дослідна станція (відділ ентомології), Київ, 1–107. (Праці Київської крайової с.-г. дослідної станції; Вип. 63). >>> pdf 6,6 mb

Шарлемань М. 1936. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області. Київ: Вид-во Укр. акад. наук, 1–117.

Мигулін О. О. 1938. Звірі УРСР (матеріали до фауни). — Київ: Вид-во АН УРСР, 1–426. (DOC-версія, 945 kb: загальні розділи та розділ про кажанів); повна версія djvu 16 mb

 

Період 1950–1979

Гептнер В. Г. Морозова-Турова Л. Г., Цалкин В. И. 1950. Вредные и полезные звери районов полезащит-ных насаждений. Москва: Изд-во МГУ, 1–452.

Корнєєв О. П. 1952. Визначник звірів УРСР. Київ: Радянська школа, 1–216. >>> (титул, зміст, pdf книги)

Корнеев А. П. 1953. История промысла диких зверей на Украине. Киев: Изд-во гос. ун-та, 1–37.

Татаринов К. А. 1956. Звірі західних областей України (Матеріали до вивчення фауни Української РСР). Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1–188. >>> (титул і зміст книги + DJVU-версія окремих розділів)

Абелєнцев В. I., Підоплічко I. Г., Попов Б. М. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани. Київ: Науко­ва думка, 1956. 1–448. (Фауна України. Том 1, вип. 1). >>> (титул, pdf усіх трьох розділів)

Калабухов Н. И. 1956. Спячка животных. (Издание 3-е, дополненное). Харьков: Изд-во Харьковск. ун-та, 1–268.

Клейненберг С. Е. 1956. Млекопитающие Черного и Азовского морей. Опыт биолого-промыслового исследования. Москва: Изд-во АН СССР, 1–288.

Барабаш-Никифоров И. И. 1957. Звери юго-восточной части Черноземного центра. Воронеж, 1–370.

Сокур I. Т. 1960. Ссавці фауни України та їх господарське значення. Київ: Держучпедвид., 1–211. >>> 13 mb djvu

Сокур І. Т. 1961. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. Київ: Вид-во АН Української РСР, 1–84. >>> (pdf-версія книги після сканування та розпізнавання, 1,34 мб)

Громов И. М. 1961. Ископаемые верхнечетвертичные грызуны предгорного Крыма. Москва, 1–190. (Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. Вып. 27).

Вшивков Ф. Н. 1964. Звери (дикие млекопитающие). Симферополь: Крым, 1–88.

Корнєєв О. П. 1965. Визначник звірів УРСР. Видання друге. Київ: Радянська школа, 1–236. >>> (обкладинка, резюме та зміст)

Топачевский В. А. Насекомоядные и грызуны ногайской позднеплиоценовой фауны. Київ: Наукова думка, 1965. 1–164.

Корнєєв О. П. 1967. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві. Київ: Урожай, 1–80.

Абелєнцев В. I. 1968. Куницеві. Київ: Наукова думка, 1–280. (Фауна України. Том 1, випуск 2). >>> pdf 7,6 mb

Гизенко А. И., Берестенников Д. С. 1969.Ондатра. Київ: Наукова думка.

Топачевский В. А. 1969. Слепышовые (Spalacidae). Ленинград: Наука, 1–248. (Фауна СССР. Том 3. Млекопитающие. Выпуск 3). >>> djvu 3,6 mb

Калабухов Н. И. 1969. Периодические (сезонные и годичные) изменения в организме грызунов. Их причины и последствия. Ленинград: Наука (Ленинградское отделение), 1–250. >>> (зміст)

Гавриленко Н. И. 1970. Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1–140.

Топачевский В. А. 1973. Грызуны таманского фаунистического комплекса Крыма. Київ: Наукова думка, 1–235.

Татаринов К. А. 1973.Фауна хребетних заходу України. Львів: Вища школа (при Львівськ. ун-ті), 1–257.

Турянин I. I. 1975. Хутрово-промисловi звiрi та мисливські птахи Карпат. Ужгород, 1–176. >>> (титул, розділ "Гризуни" та бібліографія все одним файлом у форматі djvu)

Топачевский В. А., Скорик А. Ф. 1977. Грызуны раннетаманской фауны Тилигульского разреза. Київ: Наукова думка, 1–250.

 

Період 1980–2001

Рековец Л. И. Микротериофауна деснянско-поднепровского позднего палеолита. — Київ: Наукова думка, 1985. — 166 с.

Топачевский В. А. (отв. ред.). Изученность териофауны Украины, ее рациональное использование и охрана: Сборник научных трудов / АН Украинской ССР. Институт зоологии. Украинское отделение Всесоюзного териологического общества. — Київ: Наукова думка, 1988. — 140 с.

Топачевский В. А., Несин В. А. Грызуны молдавского и хапровского фаунистических комплексов котловинского разреза. — Київ: Наукова думка, 1989. — 134 с.

Лозан М. Н., Белик Л. И., Самарский С. Л. Сони (Gliridae) юго-запада СССР. — Кишинев, 1990. — 144 с.

Межжерин В. А., Емельянов И. Г., Михалевич О. А. Комплексные подходы в изучении популяций мелких млекопитающих. — Київ: Наукова думка, 1991. — 204 с.

Топачевский В. А. (отв. ред.). Млекопитающие Украины: Сборник научных трудов / АН України. Інститут зоології. — Київ: Наукова думка, 1993. — 168 с.

Рековец Л. И. Мелкие млекопитающие антропогена юга Восточной Европы. — Київ: Наукова думка, 1994. — 371 с.

Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Мазепа В. Г., Рудишин М. П. Мисливські трофеї. — Київ: ІЗМН, 1996. — 104 с.

Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 с. — (Вісник зоології, окремий випуск № 5). >>> (резюме та pdf)

Токарский В. А. Байбак и другие виды рода сурки. — Харьков: Издательство Харьковского териологического общества, 1997. — 314 с.

Загороднюк І. Теріологія (Методичні розробки за навчальним курсом “Фауна та систематика наземних хребетних”). — Київ: МСУ, 1998. — 48 с.

Полищук И. К. Редкие виды пресмыкающихся и млекопитающих заповедника "Аскания-Нова". — Аскания-Нова, 1998. — 15 с.

Кінь Пржевальського (Equus przewalskii Pol., 1881): проблеми збереження та повернення в природу (Мат-ли VI Міжнар. симпоз., присвяченого 100-річчю розведення виду в заповіднику «Асканія-Нова»). — Київ, 1999. — 240 с. — (Додаток № 11 до журналі «Вестник зоологии»).

Татаринов К. А. Позднекайнозойские позвоночные запада Украины (местонахождения, систематика, палеоэкология). — Луцк, 2000. — 252 с.

Дулицкий А. И. Биоразнообразие Крыма. Млекопитающие: история, состояние, охрана, перспективы. — Симферополь: СОНАТ, 2001. — 208 с. >>> (обкладинка та резюме)

Делеган І. В., Делеган І. І., Делеган І. І. Біологія лісових птахів і звірів / За ред. І. В. Делегана. — Львів: Поллі, 2005. — 600 с. >>> (обкладинка, резюме і зміст)

Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. — 356 с. >>> (обкладинка, резюме, зміст, pdf усіх розділів)

Жила С. М.. Вовче-брате, вибач мене грішного. — Коростень: ПП Фірма Друк, 2008. — 300 с. >>> (обкладинка, резюме і зміст у pdf-форматі)

Поліщук І. К. Опыт оценки населения мелких млекопитающих Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погадочным методом. — Аскания-Нова: Биосферный заповедник "Аскания-Нова", 2009. — 54 с. >>> (pdf 2,75 mb)

 


Темпи підготовки теріологічних видань в різні періоди розвитку української теріології різняться від 1 до 10 видань на десятиліття. З урахування "Праць Теріологічної школи" (цифри у дужках) темпи виходу теріологічних видань залишаються на тому ж рівні.

1750..1799 1
1800..1849 2 1850..1899 2 1900..1919 1 1920..1939 8 1940..1959 8 1960..1979 16 1980..1999  12 (+2) 2000..2009  6 (+10)


 

упорядкував: Ігор Загороднюк
<<< на сторінку "пелетки сов"
<<< на сторінку "бібліотека"

створено 27.12.2005,
поновлено 19.10.2019

Locations of visitors to this page