на титульну сторінку

Theriologia Ukrainica

Східноєвропейський теріологічний журнал
(раніше як Праці Теріологічної Школи)
ISSN 2616-7379 (Print) • ISSN 2617-1120 (Online)


 

головне

про журнал
зміст томів
для авторів

редполітика

редколегія
нарис історії
контакти

 

зовнішні посилання

гугл-академія
репозитарій АН
сайт НБУВ
сторінка ННПМ
про теріошколу

 

Google

 

 

english version  "Праці теріологічної школи" (Proceedings of the Theriological School) — головна серія видань Українського теріологічного товариства НАН України, започаткована 1998 р. Журнал видається Національним науково-природничим музеєм НАН України. Цю сторінку присвячено історії видання.

 

Нарис історії видання Праці Теріологічної школи

Вступ

Історія видавничої справи в Україні нараховує чималу кількість видань теріологічного спрямування, тобто праць, присвячених вивченню ссавців. Теріологія як галузь зоології довгий час залишалася лише однією з частин зоології, і переважна більшість оглядів фауни стосувалася, як правило, більш обтяжних груп тварин, найчастіше хребетних. Попри це, праці, присвячені саме ссавцям, почали з’являтися вже у XVIII ст., прикладом яких є огляди Олександра Нордмана (том «Mammalia» в серії “Observations sur la Faune Pontique”, 1840), Миколи Кесслера (випуск «Ссавці» в серії «Природнича історія губерній Київського учбового округу», 1851) та Олександра Черная (випуск «Фауна ссавців та птахів» в серії «Фауна Харківської губернії та прилеглих до неї місць…», 1853). Довгі десятиліття публікації про ссавців були частіше унікальними подіями, ніж практикою, проте їхня кількість в кожному разі з часом наростала (Загороднюк, 2001).

У березні 1982 р. в Україні започатковано діяльність Українського теріологічного товариства НАН України (УТТ, на той час відділення Всесоюзного теріологічного товариства) (Загороднюк, Ємельянов, 2012). Зі створенням товариства значно пожвавилася видавнича діяльність, пов’язана з оглядами теріофауни та розвитком окремих напрямів, які сформувалися як секції товариства: систематики, морфології, екології, мисливських звірів. Його голова — академік АН України Вадим Топачевський — був одним з ініціаторів і редактором низки монографій та збірників наукових праць (Изученность..., 1988; Млекопитающие..., 1993). У ті ж роки активізація роботи товариства вилилася у публікацію трьох комплектів препринтів, що містили матеріали відповідних конференцій 1987, 1990 та 1992 рр. (докладніше про це див.: Загороднюк, 2015 >>>).

 

Період регулярних збірників праць і започаткування ПТШ

З розвитком товариства і формуванням у 1993 році його окремої секції — Теріологічної школи — почався період підготовки регулярних збірників наукових праць. Сформувалося три форми публікацій (за даними з огляду: Загороднюк, 2015):

1) переважно інформаційні матеріали до або за підсумками щорічних теріологічних шкіл-семінарів у форматі бюлетеню «Novitates Theriologiae» (таких видано 8 протягом 1998–2009 рр. загальним обсягом 610 стор.),
2) збірників наукових праць у форматі окремих випусків університетських вісників, «орендованих» організаторами щорічних шкіл (таких видано 6 протягом 2002–2011 рр. загальним обсягом 962 стор.);
3) тематичних збірників, а по суті колективних монографій, що започатковані як серія збірників наукових праць «Праці Теріологічної школи» (таких у форматі тематичних колекцій видано 9 випусків протягом 1998–2008 рр. загальним обсягом 1810 стор.).

Врешті, товариство визріло до відмови від «оренди» окремих випусків чужих часописів зі статусом «фаховий», а так само від бюлетенів NT як основного видання, яке випускали все рідше. Праці школи на 2010 рік виросли у форматі і спектрі публікацій, тому було вирішено розвивати саме це видання, про тому не у формі тематичних випусків, а як повноцінний журнал. Назви випусків значною мірою стали формальністю: вони відбивали напрямок лише частини публікацій і скоріше були власною й доволі загальною назвою випусків. Про розвиток цього видання далі докладніше.

 

Загальна інформація

Праці Теріологічної школи» — видання УТТ, започатковане 1998 року за ініціативою Ради УТТ і вперше презентоване на V Теріологічній школі-семінарі на біостанції Харківського університету (с. Гайдари). Першим виданням цієї серії (а його від початку започатковано як серію) стала збірка наукових праць «Європейська ніч кажанів ?98 в Україні» (Європейська…, 1998), видане з нагоди проведення «ІІ Європейської ночі кажанів», 5-ї Теріологічної школи-семінару та підготовки України до підписання Угоди про охорону популяцій кажанів у Європі (EUROBATs). Відтоді видання виходить з частотою раз на 1–2 роки і присвячене актуальним питанням вивчення ссавців, їхніх популяцій та угруповань, екології та мінливості, питань класифікації, охорони та раціонального використання.

 

Відповідальність, редактори, редколегія

Видання у розділі відповідальності (в надзаголовку на титульній сторінці) має кілька різних (у різних випусках) позначень. На всіх випусках вказано, що це видання УТТ, на випусках 1 та 2 перед назвою УТТ вказано головною організацією ІЗАН, на всіх інших — ННПМ. Окрім того, на титульних сторінках 7-ми випусків (1–4, 6–7 та 9) вказано Мінприроди України (табл. 1).

Таблиця 1. Огляд виданих випусків видання «Праці Теріологічної школи»

Випуск

Власна назва випуску

Статей

Стор.

Місто, рік

Вип. 1

Європейська ніч кажанів '98 в Україні

29

199

Київ, 1998

Вип. 2

Ссавці під охороною Бернської конвенції

40

222

Київ, 1999

Вип. 3

Кажани України та суміжних країн

6

108

Київ, 2002

Вип. 4

Хохуля в басейні Сіверського Дінця

8

64

Київ, 2002

Вип. 5

Польовий визначник дрібних ссавців

5

60

Київ, 2002

Вип. 6

Фауна печер України

35

248

Київ, 2004

Вип. 7

Теріофауна сходу України

44

352

Луганськ, 2006

Вип. 8

Фауна в антропогенному середовищі

37

245

Луганськ, 2006

Вип. 9

Раритетна теріофауна та її охорона

45

312

Луганськ, 2008

Вип. 10

Моніторинг теріофауни

24

180

Луганськ, 2010

Том 11

Мінливість та екологія ссавців

22

168

Київ, 2012

Том 12

Різноманіття ссавців

17

144

Київ, 2014

Том 13

Теріологічні дослідження

21

156

Київ, 2015

Том 14

Екологія та географія ссавців

20

180

Київ, 2016

Том 15

Теріологічні дослідження 2017

22

180

Київ, 2017

Том 16

Theriologia Ukrainica

28

200

Київ, 2018

Том 17

Theriologia Ukrainica

19

168

Київ, 2019

Том 18

Theriologia Ukrainica

19

156

Київ, 2019

Том 19

Theriologia Ukrainica

16

168

Київ, 2020

Том 20

Theriologia Ukrainica

16

168

Київ, 2020

Разом

 

473

3678

23 роки

 

Упорядником і науковим редактором усіх випусків ПТШ є І. Загороднюк. Головними редакторами окремих випусків (томів) у різний час були: • Вадим Топачевський (акад. НАН України) — випуски 2–5 (1999–2002 рр.); • Ігор Ємельянов (чл.-кор. НАН України) — випуски 7–10 (2006–2010 рр.); • Ігор Загороднюк (ст. наук. сп.) — томи 11–20 (2012–2020 рр.).

У випусках 1 та 6 Праць Теріошколи списки редколегії не наведено, лише зазначено редактора, він же упорядник (І. Загороднюк). В усіх інших випусках наведено склад редколегії, який поступово змінювався, відповідно до наявних активних членів товариства. У випуску 2 склад редколегії був такий: «академік НАН України, докт. біол. наук В. О. Топачевський (головний редактор), докт. біол. наук В. А. Гайченко, докт. біол. наук І. Г. Ємельянов, канд. біол. наук І. В. Загороднюк (відповідальний редактор), докт. біол. наук М. Ф. Ковтун, докт. біол. наук Л. І. Рековець» (5 докторів та 1 кандидат біологічних наук).

У томі 12 (2014 р.) склад редколегії змінився, і до неї входили: І. Загороднюк, канд. біол. наук (Київ, головний редактор); А. Волох, докт. біол. наук (Мелітополь); О. Годлевська, канд. біол. наук (Київ); П. Гольдін, канд. біол. наук (Сімферополь); І. Дикий, канд. біол. наук (Львів); Ємельянов Ігор, докт. біол. наук (Київ); В. Лобков, канд. біол. наук (Одеса); О. Міхєєв, докт. біол. наук (Дніпропетровськ); Є. Писанець, докт. біол. наук (Київ); Т. Постава, PhD (Краків); Л. Рековець, докт. біол. наук (Вроцлав); В. Тищенко, канд. біол. наук (Київ); В. Токарський, докт. біол. наук (Харків); П. Хоєцький, докт. с.-г. наук (Львів); разом — 7 докторів та 6 кандидатів біологічних наук, 1 доктор с.-г. наук.

Том 13 і подальші (14–16), що видані протягом 2015–2017 рр., включають також редакційну раду, до якої запрошено 8 українських та іноземних колег.

 

Тематика випусків

Всі випуски серії ТПШ є, як правило, тематичними. Наприклад, перший випуск мав назву «Європейська ніч кажанів 98 в Україні» і присвячений матеріалам теріологічних досліджень, впорядкований з нагоди підписання Україною Угоди EUROBATs. Надалі й поступово це видання еволюціонувало у бік щорічника журнального формату з відповідними розділами й атрибутами. Зокрема, починаючи з 9-го випуску («Раритетна фауна»), окрім статей, у кожному випуску є розділ коротких повідомлень за поточними темами досліджень та розділ хроніки й інформацій.

 

Формат випусків

Перші 5 випусків мали «підлітковий» формат «А5» (148 х 210 мм), зручний для самвидаву та перших приватних друкарень, що працювали на різаному папері формату «А4», надалі формат зріс до «Б5» (182 х 257 мм, випуски 7–9), наразі, починаючи з 10 випуску, формат став ще більшим, 190 х 270 мм. Врешті, цей формат збігся з іншими виданнями, зокрема з «Вісником зоології» (видання ІЗАН) та «Збірником праць зоологічного музею» (видання ННПМ). Приклади обкладинок окремих випусків «Праць Теріошколи» першого періоду видання (монографічні серії та тематичні збірники) представлено на рис. 1, другого періоду (журнальний формат) — на рис. 2.

vol. 02 - bern а

vol. 03 - bats б

vol. 07 в

Рис. 1. Обкладинки трьох випусків «Праць Теріологічної школи» першого періоду видання: а — випуску 2 (1999, формат тематичного випуску), б — випуску 3 (2002, формат колективної монографії), в — випуску 7 (2006, формат збірника наукових праць).

 

vol. 10 а

 б

pts15 в

Рис. 2. Обкладинки трьох випусків видання «Праці Теріологічної школи» останнього часу: а — тому 10 (2010), б — тому 12 (2014), в — тому 15 (2017).

 

ISBN, ISSN, частота виходу

Упродовж 1998–2010 рр. «Праці Теріошколи» видавалися як серія тематичних видань (ISBN 966–02–0692–5), з випуску № 11 серія отримала статус періодичного видання з ISSN 2312–2749 та позначенням випусків як «Том». Всі випуски, що видані з ISBN, тобто як книжки або збірники праць (з 1998 до 2010 р. включно), мають власну назву, передмову, анотацію, УДК, ББК, довідки про авторів та інші атрибути окремих видань, в нашому випадку об’єднаних в одну спільну серію.

Починаючи з 2012 р. (том 11), у «Праць» з’явилася нова ознака — замість ISBN видання отримало ISSN. Із 2018 року видання перереєстроване під поточною назвою Theriologia Ukrainica, з ISSN 2616-7379 (print) та 2617-1120 (online). 

 

Інтернет-ресурси

Бібліографію всіх випусків «Праці Теріологічної школи» зі змістом та pdf-версії усіх статей розміщено на двох веб-ресурсах — у розділі «наукові журнали» на сайті Національного науково-природничого музею НАН України (Праці..., 2016) та як окремий розділ веб-сайту Українського теріологічного товариства (Праці…, 2014). Подібну сторінку створено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як головного депозитарію Національної академії наук України (Українське..., 2016). На цих трьох ресурсах вміщено всі випуски ПТШ (окрім останнього) у повнотекстовому форматі (змісти томів, резюме та pdf кожної статті).

 

Цитування

Профіль видання створено на сервісі Google Scholar (Праці..., 2017). За даними на 03.10.2015, видання мало 447 цитувань 109 статей, індекс Гірша становить h = 10 (за даними для останніх п’яти років h = 6) (Загороднюк, 2015). На час підготовки цього нарису (29.10.2017) ця статистика зросла до 847 цитувань 155 статей, h = 12, а кількість статей, що цитовані 10 і більше раз, досягла 20-ти. За даними на 21.02.2021 р. відомо 1798 посилання на 334 публікації; індекс Гірша становить h = 16, індекс i10 = 48 (кількість праць із 10 та більше цитуваннями).

Аналіз цих даних показує, що цитування статей із «Праць» закономірно наростають у часі (рис. 3): у 2015 (3.10.15) мали 0,93 цитувань на 1 статтю, у 2020 (14.03.20) — 2,82; на 21.02.2021 маємо 3,68 цитувань однієї статті.

 

цитування ПТШ

Рис. 3. Динаміка накопичення кількості цитувань статей з видання «Праці Теріологічної школи» за даними з сервісу Scholar Google. По осі ординат — умовна часова шкала, представлена сумою виданих на певний період статей:
1998 — 29, 1999 — 40, 2002 — 19, 2004 — 35, 2006 — 81, 2008 — 45, 2010 (том 10) — 24, 2012 (том 11) — 22, 2014 (том 12) — 17, 2015 (том 13) — 21, 2016 (том 14) — 16, 2017 (том 15) — 22, 2018 (том 16) — 22, 2019 (том 17-18) — 19+19, 2020 (том 19-20) — 16+16 = 32 статті.

 

Підсумки

За неповні чверть століття свого існування (1982–2017) товариством видано значний масив наукової продукції, у тому числі 90 окремих наукових видань, серед яких 21 монографія, 31 препринт, 4 збірники наукових праць, 6 випусків вісників університетів, 8 випусків бюлетеню «Novitates Theriologicae», 15 томів «Праць Теріологічної школи» та 5 видань малого формату. Загальний обсяг цих видань сягає близько 10 тисяч друкованих сторінок, у тому числі 2818 сторінок (375 статті) у «Працях Теріологічної школи».

 

Література

Європейська ніч кажанів '98 в Україні / За ред. І. Загороднюка; НАН України, Інститут зоології ім. Івана Шмальгаузена; Українське теріологічне товариство; Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. — Київ, 1998. — 198 с. — (Праці Теріологічної школи; Вип. 1). — ISBN 966-02-0693-3.
Загороднюк, І. В. Теріологічна школа та розвиток теріологічних досліджень в Україні // Заповідна справа в Україні. — 1999 а. — Том 5, № 1. — С. 78–81.
Загороднюк, І. Монографічні видання і збірки, присвячені теріофауні України // Ссавці відкритих просторів / За ред. І. Загороднюка; Українське теріологічне товариство НАН України. — Київ, 2001. — С. 74–77. — (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 5). >>>
Загороднюк, І. 2007. Публікації Теріологічної школи. Novitates Theriologicae, Pars 7: 44–45. >>>
Загороднюк, І., Ємельянов, І. Українському теріологічному товариству — 30 років // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців / Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна; За ред. І. Загороднюка. — Гола Пристань : Українське теріологічне товариство, 2012. — С. 73. — ISBN 978-966-1510-81-3. — (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 8). >>>
Загороднюк, І. Видання Українського теріологічного товариства та розвиток часопису «Праці Теріологічної школи» // Праці Теріологічної школи. 2015. Том 13. С. 114–142. >>>
Загороднюк, І. 2017. Історія видання Novitates Theriologicae. Облік ссавців: збір та обробка даних. Збірник наукових статей. За ред. І. Загороднюка. ННПМ НАН України, Київ, 218–225. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 10). >>>
Изученность териофауны Украины, ее рациональное использование и охрана : Сб. научн. тр. / Под ред. В. А. Топачевского; АН Украинской ССР, Институт зоологии им И. И. Шмальгаузена; Украинское отделение Всесоюзного териологического общества. — Киев : Наукова думка, 1988. — 140 с. — ISBN 5-12-000320-6.
Млекопитающие Украины : Сборник научных трудов / Под. ред. В. А. Топачевского ; Институт зоологии АН Украины. — Киев : Наукова думка, 1993. — 168 с. — ISBN 5-12-002801-2.
Праці Теріологічної школи // «Теріологічна школа» : веб-сайт Українського теріологічного товариства НАН України. — Київ, 2014. — http://www.terioshkola.org.ua/ua/pts.htm
Праці Теріологічної школи // Національний науково-природничий музей НАН України (веб-сайт). — Київ, 2016. — http://museumkiev.org/public/journals.html
Праці Теріологічної школи / Національний науково-природничий музей НАН України // Google Академія. — 2017 (29.10.17). — https://goo.gl/r2zPV7
Українське теріологічне товариство. Теріологічна школа. Праці Теріологічної Школи // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (веб-сайт). Київ, 2016. http://bit.ly/2ySMpBz

 


повернутися >>>

автор сторінки: Ігор Загороднюк

створено 28.10.2017,
поновлено 21.02.2021

 

Locations of visitors to this page