назад на попередню сторінку

Публікації про ідентифікацію видів
ссавців фауни України

(ведучий Ігор Загороднюк) — сайт terioshkola.org.ua

 

Ця сторінка містить добірку статей, присвячених пошуку і аналізу морфологічних ознак, важливих для діагностики видів і надвидових груп ссавців фауни України та суміжних країн, побудові ключів для їх визначення, опису природи відмінностей і тих особливостей морфології, що є важливими для діагностики видів. Особлива увага приділена дослідженням близьких видів та видів-двійників, широко представлених у фауні регіону.

Питання ідентифікації близьких видів в теренових умовах і при камеральній обробці даних (сліди, ультразвук, черепи, зуби) широко обговорювалися на 15 Теріологічній школі (Канів, вересень 2008 р.), і їхньому розгляду буде присвячено 10-й випуск "Праць Теріологічної школи" (>>>). Бібліографію наведено у порядку зворотньої хронології.


Визначення ссавців загалом (Mammalia)

Загороднюк І. Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2004. — Вип. 38. — С. 21–42. >>> (pdf 338 kb)

Загороднюк І. Польовий визначник дрібних ссавців України. — Київ, 2002. — 60 с. — (Праці Теріологічної школи, випуск 5). >>> (бібліографія, резюме, pdf).

Загороднюк І. В. Ключі до визначення вищих таксонів звірів фауни України і сусідніх регіонів та принципи їх побудови // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 1–2. — С. 126–150. >>> (pdf 640 kb)

Небогаткин И. В. Экспресс-определитель млекопитающих (информационно-методическое письмо). — Киев: Главное санэпидуправление, 1987. — 25 с. >>> (pdf 1,69 mb)

Корнєєв О. П. Визначник звірів УРСР. — Київ: Радянська школа, 1952. — 216 с. >>> (титул, зміст, pdf книги)


Визначення кажанів та комахоїдних (Chiroptera, and Insectivora)

Загороднюк І., Дикий І. Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, огляд знахідок, екоморфологія // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2009. — Том 49. — С. 111–127. >>> (pdf 650 kb)

Загороднюк І. Ключі до визначення кажанів // Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — С. 63–84. — (Серія: Праці Теріологічної школи. Випуск 3).  >>> (pdf 438 kb)

Zagorodniuk I. Species of the genus Plecotus in the Crimea and neighbouring areas in the Northern Black Sea Region // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2 (Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats). — P. 159–173. >>> (pdf 279 kb)

Лімпенс Г. Ультразвукові детектори у детальному спостереженні кажанів: метод // Novitates Theriologicae. — 2000. — Pars 1 (2). — C. 10–18. (Український переклад статті: Limpens H. Bat-detectors in a detailed bat survey: a method // Proceedings of the first European bat detector workshop. — Amsterdam, 1993. P. 79–90) >>> (pdf 373 kb)

Лимпенс Г. Объективность и оценка "субъективного" наблюдения в использовании УЗ-детекторов для идентификации и изучения рукокрылых // Novitates Theriologicae. — 2000. — Pars 2. — C. 37–53. >>> (pdf 249 kb)

Загороднюк І. Полівиди кажанів Східної Європи та їх діагностика // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 56–65. — (Праці Теріологічної школи. Випуск 1). >>> (pdf 212 kb)

Загороднюк И. В. Редкие виды бурозубок на территории Украины: легенды, факты, диагностика // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — C. 53–69. >>> (386 kb)

Емельянов И. Г., Жежерин И. В. Диагностика малой и белобрюхой белозубок (Soricidae) // Вестник зоологии. — 1990. — Том 24, № 4. — С. 39–46. >>> (pdf 1,1 mb)


Визначення ховрахів, сліпаків та інших великих гризунів (Sciuridae, Spalacidae etc.)

Коробченко М., Загороднюк І. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 5–14. >>> (pdf 1,44 mb)

Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus (Mammalia) // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 5–6. — С. 49–58. >>> (pdf 182 kb)


Визначення нориць і хом'якоподібних (Arvicolidae et Cricetidae)

Загороднюк І. В. Нориці (Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: криптичне різноманіття, біотопний розподіл та динаміка ареалів // Вісник Харківського національного університету. Серія «Біологія». — 2008. — № 7 (814). — С. 74–93. >>> (pdf 1,17 mb)

Загороднюк І. В., Атамась Н. С. Морфологічна диференціація хом’яків (Cricetidae) Східної Європи: діагностична вага ознак та структура таксономічних взаємин // Доповіді Національної академії наук України. — 2005. — № 4. — С. 153–160. >>> (pdf 372 kb)

Пєсков В. М. Диференціація видів-двійників і морфологічно близьких видів нориць (Arvicolidae) за пропорціями черепа // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 80-84. >>> (pdf 74 kb)

Загороднюк И. В. Номенклатура и система рода Arvicola // Водяная полевка. Образ вида / Под ред. П. А. Пантелеева. — Москва: Наука, 2001. — С. 174–192. — (Серия "Виды фауны России и сопредельных стран"). >>> (pdf 292 kb)

Загороднюк И. В., Воронцов Н. Н., Песков В. Н. Татранская полевка (Terricola tatricus) в Восточных Карпатах // Зоологический журнал. — 1992. — Том 71, вып. 6. — С. 96–105. >>> (pdf 352 kb)


Визначення мишовидних (Muridae)

Заїка С. Стефанодонтія у мишаків: наявність і мінливість ознаки у надвиді Sylvaemus “flavicollis” (Rodentia) // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 34–36. >>> (pdf 335 kb)

Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 2 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — Асканія-Нова, 2002. — Том 4. — С. 130–140. >>> (pdf 486 kb)

Загороднюк И. В. Уровни таксономической и морфологической дифференциации европейских групп грызунов семейства Muridae (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2001. — № 5. — С. 151–157. >>> (pdf 440 kb)

Загороднюк І. В., Кавун К. Ю. Вікова мінливість як основа формування міжвидових відмінностей у гризунів (Muriformes) // Доповіді НАН України. — 2000. — № 3. — С. 174–180. >>> (pdf 135 kb)

Загороднюк И. В., Боескоров Г. Г., Зыков А. Е. Изменчивость и таксономический статус степных форм мышей рода Sylvaemus (falzfeini — fulvipectus — hermonensis — arianus) // Вестник зоологии. — 1997. — Том 31, № 5–6. — С. 37–56. >>> (pdf 612 kb)

Загороднюк И. В. Идентификация восточноевропейских форм Sylvaemus sylvaticus (Rodentia) и их географическое распространение // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 6. — С. 37–47. >>> (pdf 437 kb)

Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 1. Таксономия и диагностика // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 3. — С. 41–49. >>> (pdf 332 kb)


Визначення копитних і хижих (Ungulata et Ferae)

Ружіленко Н. До методики обліку та вивчення структури популяції хижих ссавців за слідами (родина Mustelidae) // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 35-41.  >>> (pdf 109 kb)

Загороднюк І. В. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 206–222. >>> (pdf 232 kb)


 

<<< на сторінку "бібліотека"

 

=== поновлено 3.11.2009 ===