Аня Зайцева

Аня
ЗАЙЦЕВА

публікації

english version

Автор близько 40 статей і тез доповідей, переважно у галузі вивчення угруповань дендрофільних гризунів. Публікації наведено у порядку прямої хронології двама переліками — статті та тези доповідей.

праці у фахових та інших виданнях (статті)

 • Зайцева Г. Чисельність та сезонна динаміка вовчків (Myoxidae) Поділля // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 30. – С. 65-69. >>>
 • Зайцева Г. Миші роду Sylvaemus у лісах Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Вип. 17. – С. 144-146. >>>
 • Зайцева Г.Ю. Порівняльна характеристика життєдіяльності горішкового (Muscardinus avellanarius) та саванового (Graphiurus murinus) вовчків в умовах неволі // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник. – Львів:«Ліга-Прес», 2006. – Вип. 6. – С.210-216.
 • Зайцева Г., Гіголошвілі А. Різноманітність видового складу та біотопий розподіл лісових мікромамалій фауни Кам’янецького Придністров’я // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – C.105-116.
 • Zaytseva H. Nest material of the common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) used in nestboxes, Podilla (West Ukraine) // Polish Journal of Ecology. – 2006. – Vol. 54. № 3. – P. 397-401.
 • Зайцева Г.Ю. Історія дослідження ссавців Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область) // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 166-173.
 • Зайцева Г. Ю., Дребет М. В. Роль мікромамалій у трофічному раціоні сови вухатої (Asio otus l.) на території Східного Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2007. – Вип. 23. – С. 205-214.
 • Зайцева Г., Придеткевич С. Динаміка заселення деревними тваринами штучних гніздівель на території Кам’янецького Придністров’я. – Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. – Луганськ, 2008. – С. 157-164. (Праці Теріологічної школи. Випуск 9). >>>
 • Зайцева Г.Ю. Моніторинг популяції вовчка ліщинового (Muscardinus avellanarius): річна і сезонна динаміка гніздобудування на території Кам’янецького Придністров’я // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – Вип. 12. – С. 71-75.
 • Зайцева Г. Розмноження вовчка горішкового (Muscardinus avellanarius) в умовах Кам’янецького Придністров’я // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2008. – Вип. 48. – С. 97-102.
 • Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів ( Rodentia ) на території Шацького поозер’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – № 2. – С. 217-221.

тези доповідей і публікації в матеріалах конференцій

 • Зайцева Г.Ю., Кагало О.О. Вовчки (Gliridae, Rodentia) як біоіндикатори природності лісових екосистем на території Кам’янецького Придністров’я // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «І-й Всеукраїнський з’їзд екологів». – Вінниця: Універсум, 2006. – С. 120.
 • Зайцева Г.Ю. Фабричні зв’язки в процесі гніздобудівельної діяльності дендрофільних гризунів у штучних гніздівлях на території Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) // Біорізноманіття і роль тварин у екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С.482-484.
 • Зайцева Г.Ю. Модифікація методу штучних гніздівель для стаціонарних екологічних досліджень дендрофільних гризунів // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 144-145.
 • Зайцева Г.Ю. Лісові угруповання мікромамалій «зелених» територій м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.) під впливом рекреації // Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції «Відновлення порушених природних екосистем» (Донецьк, 7-9 жовтня, 2008 р.). – Донецьк, 2008. – С. 215-221.
 • Zaytseva H.,Nowakowski W. Comparison of some parameters of the common dormouse (Muscardinus avellanarius) populations from Podilla (Ukraine) and Jura (Poland) // Abstract book. The seventh International Dormouse Conference (25-30 September, 2008) – Somerset, Shipham, United Kigndom of Great Britain, 2008. – P.12.
 • Zaytseva H. The biocoenotic connections of arboreal rodents in forest ecosystems of Kamianetske Prydnistrovja (Ukraine) // 11th International Conference Rodens et Spatium on Rodent Biology. Myshkin, Russia. July 24-28, 2008. – Myshkin, 2008. – P. 37.
 • Зайцева Г.Ю., Кагало О.О. Поширення і стан популяцій вовчків (Gliridae) як критерії для вибору територій – складових регіональної екомережі у Хмельницькій області // Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан’єврпейської екологічної мережі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-13 листопада 2008 р.) – Рахів, 2008. – С. 173-180.
 • Зайцева Г.Ю. Екологічні особливості денного заціпеніння вовчка горішкового (Muscardinus avellanarius) в Кам’янецькому Придністров’ї // Біологія від молекули до біосфери: матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців (18-21 листопада 2008 р., м. Харків). – С. 336-338.
 • Зайцева Г.Ю. Вовчки (Gliridae, Rodentia) як об'єкти природоохоронних еколого-просвітницьких акцій в контексті збереження видів та біотопів їх існування // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред. кол. Будз М.Д. та ін. – Рівне, ВАТ “ Рівненська друкарня”, 2009. – С. 890-898.

<<< повернутися до бібліографічних списків

1 лютого, 2009