назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfКоробченко, М., Загороднюк, І., Редінов, К. Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна) // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 89–101.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 89–101

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 89–101

   

Review of Distribution and Morphometric Peculiarities of the Mole Vole Ellobius talpinus (Arvicolidae) in the Lower Dnipro River Region (Ukraine)

Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна)

   
Korobchenko, M., Zagorodniuk, I., Redinov, K. Коробченко, М., Загороднюк, І., Редінов, К.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The northern mole vole is known in the right-bank Dnipro region from three old (1928–1936) and three modern (1995–2014) locations. Described settlements are confined to steppe communities preserved in branched steppe ravines that run down to the Dnipro River, throughout the area from Berislav city in the Kherson Region to the vicinities of Ordzhonikidze city in the Dnipropetrovsk Region. Recently found locations represent relatively strong and viable populations, which were obviously completely isolated from each other. The strongest population is in the Virivka and the Mylove groups of settlements (Beryslav District). According to morphometric features analyzed in the old collection and new samples (n = 13), mole voles from the right bank of Dnipro Region (n = 6) did not significantly differed from ones of Azov populations, except for a slightly larger body length (110 mm against 102 mm). We suggest an existence of a far larger number of existing settlements of this species in the region because the voles were found in all three checked locations.

Сліпачок степовий відомий для правобережного Подніпров’я з трьох давніх (1928–1936 рр.) та трьох сучасних (1995–2014 рр.) місцезнаходжень. Описані поселення приурочені до степових ценозів, що збереглися в розгалужених степових балках, які збігають до Дніпра на проміжку від Бериславського р-ну Херсонщини до околиць м. Орджонікідзе на Дніпропетровщині. Виявлені його нові місцезнаходження репрезентують відносно потужні та життєздатні популяції, які, очевидно, абсолютно ізольовані одна від одної. Найбільш потужними є популяції у Вірівській та Милівській групах місцезнаходжень (Бериславський р-н). За морфометричними ознаками, проаналізованими на колекційних та нових зразках (n = 13), сліпачки з правобережного Подніпров’я (n = 6) суттєво не відрізняються від сліпачків з приазовської популяції, окрім дещо більшої довжини тіла (110 мм проти 102 мм). Можна припускати значно більшу кількість існуючих поселень виду в регіоні, оскільки вид виявлено у всіх трьох перевірених місцезнаходженнях.

Key words:
Ellobius talpinus, steppe fauna, distribution, morphology, Dnipro region, Ukraine.

Ключові слова:
Ellobius talpinus, степова фауна, поширення, морфологія, Подніпров’я, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page