Лісові миші Sylvaemus (Muridae) фауни України:
поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація

Лашкова Олена Іванівна

дисертація на здобуття наукового ступеню кандидат біологічних наук

Науковий керівник: Сергій Межжерін, опоненти: Леонід Рековець та Володимир Пєсков,
провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
спеціальність 03.00.08 - зоологія; захист: 23.09.2003 р. в Інституті зоології НАН України (Київ).

 

автореферат у форматі htm (без табл. і рисунків)  >>>

 

Лашкова О. І. Лісові миші, Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. - Київ, 2003. Рукопис.

На основі кількісного опису індивідуальної мінливості та міжвидових відмінностей за промірами тіла й краніометричними (зокрема, мандибулярними та одонтометричними) ознаками охарактеризовані особливості чотирьох видів лісових мишей (S.uralensis, S.arianus, S.sylvaticus, S.tauricus) на території України: уточнені межі ареалів, описані географічні градієнти в мінливості, вікові зміни в їхньому зв'язку з міжвидовою алометрією, статевий диморфізм. Розроблено ідентифікаційні алгоритми, що дозволяють визначати видову належність лісових мишей за різними групами ознак (у тому числі за сильно фрагментованим зубним матеріалом).

Ключові слова: Sylvaemus uralensis, Sylvaemus arianus, Sylvaemus sylvaticus, Sylvaemus tauricus, поширення, морфометрична мінливість, алометрія, географічні градієнти, ідентифікація видів, територія України.

 

Лашкова Е.И. Лесные мыши, Sylvaemus (Muridae) фауны Украины: распространение, морфометрическая изменчивость и идентификация. – Рукопись. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.08 – зоология. – Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. – Киев, 2003.

На основе количественного описания индивидуальной изменчивости и межвидовых различий по промерам тела и краниометрическим (в том числе мандибулярным и одонтометрическим) признакам охарактеризованы особенности четырех видов лесных мышей (S.uralensis, S.arianus, S.sylvaticus, S.tauricus) на территории Украины: уточнены границы ареалов, описаны географические градиенты в изменчивости, возрастные изменения в их связи с межвидовой аллометрией, половой диморфизм. Разработаны идентификационные алгоритмы, позволяющие определять видовую принадлежность лесных мышей по разным группам признаков (в том числе по сильно фрагментированному зубному материалу).

Ключевые слова: Sylvaemus uralensis, Sylvaemus arianus, Sylvaemus sylvaticus, Sylvaemus tauricus, распространение, морфометрическая изменчивость, аллометрия, географические градиенты, идентификация видов, территория Украины.

 

Lashkova, E.I. Wood mice Sylvaemus (Muridae) from the Ukraine fauna: geographic distribution, morphometric variation, and identification. – Thesis submitted in Schmalhausen Institute of Zoology, Natl. Acad. Sci. Ukraine, for obtaining the degree of Candidate of Sciences (Biol.) by speciality 03.00.08 – zoology. – Kiev, 2003. Manuscript.

Individual variation and inter-specific distinctions in four species of wood mice (S.uralensis, S.arianus, S.sylvaticus, S.tauricus) from Ukraine fauna has been studied. Both body measurements and craniometric (including mandibular and odontometric) characters were measured. Variations of separate characters and indices as well as multiple trends in character sets variation were analysed. Diagnostic significance of various characters was studied using both univariate and multiple statistical techniques. The borders of specific geographic ranges were specified. Geographic gradients in variation were described quantitatively. Variation in size and shape has been analysed in its connection with growth patterns and inter-specific allometry. Sexual dimorphism was also described. The algorithms of species identification using various combinations of characters (either external or craniometric) have been developed. They can be used for analysis of different specimens in particular strongly damaged skull fragments (fossil findings, findings from predator pellets etc.).

Key words: Sylvaemus uralensis, Sylvaemus arianus, Sylvaemus sylvaticus, Sylvaemus tauricus, distribution, morphometric variation, allometry, geographical gradients, species identification, territory of Ukraine.

 

<<< повернутися на сторінку "дисертації"

 

=== підготував Ігор Загороднюк, 15.04.2008 р. ===