Юлій Крочко - бібліографія

Юлій КРОЧКО

публікації

sorry

Бібліографія Юлія Івановича, далеко неповна, реконструйована за архівними матеріалами упорядника. Наразі тут зібрано майже 30 праць, опублікованих протягом 1964–2001 років. Ця сторінка підготовлена як супровід до спогадів про дослідника на сторінці Наша пам'ять >>>

 • Крочко Ю. И. Материалы по питанию большой ночницы в Закарпатской области // Тез. докл. и сообщ. к 18 научн. конф. Ужгородск. гос. ун-та. Сер. биол. — Ужгород, 1964. — С. 5–7.
 • Крочко Ю. И. К вопросу о соотношении полов у некоторых видов рукокрылых Закарпатья // Флора и фауна Укр. Карпат: Тез. доп. міжвуз. ювіл. конф. Ужгород. ун-та. — Ужгород, 1965. — С. 88–90.
 • Крочко Ю. І. Матеріали про зимівлю великого підковоноса на території Закарпатської області // Тези доп. та повідомлення до XIX наук. конф. Ужгородск. ун-та. Сер. біол. — Ужгород, 1965. — С. 72–74.
 • Абеленцев В. И., Колюшев И. И., Крочко Ю. И., Татаринов К. А. Итоги кольцевания рукокрылых в Украинской ССР за 1939-1967 гг. Сообщение 1 // Вестник зоологии. — 1968, № 6. — С. 59–64.
 • Абеленцев В. И., Колюшев И. И., Крочко Ю. И., Татаринов К. А. Итоги кольцевания рукокрылых в Украинской ССР за 1939-1967 гг. Сообщение 2 // Вестник зоологии. — 1969. — № 2. — С. 20–24.
 • Крочко Ю. И. Морфологические и эколого-физиологические особенности популяций большой ночницы и обыкновенного длиннокрыла Закарпатской области: Дис. ... канд. биол. наук. — Киев: Ин-т зоол. АНУ, 1970. — 178 с.
 • Абеленцев В. И., Колюшев И. И., Крочко Ю. И., Татаринов К. А. Итоги кольцевания рукокрылых в Украинской ССР за 1939-1967 гг. Сообщение 3 // Вестник зоологии. — 1970. — № 1. — С. 61–65.
 • Крочко Ю. І. Про чисельність, користь і охорону кажанів // Про охорону природи Карпат. — Ужгород: Карпати, 1973. — С. 169–172.
 • Крочко Ю. І. Фауна хребетних тварин деяких печер та підземель Закарпатської області // Про охорону природи Карпат. — Ужгород: Карпати, 1973. — С. 172–175.
 • Крочко Ю. И. О находке ночницы длинноухой (Myotis bechsteini Kuhl, 1818) в Закарпатской области // Вестн. зоологии. — 1975. — № 6. — С. 81–82.
 • Крочко Ю. І. Про знаходження європейського підвида вуханя (Plecotus auritus austriacus) в Закарпатській області // Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів. — Київ: Наукова думка, 1980. — С. 181–182. — (Мат-ли конф. молод. учених, присвяч. 100-річчю від для народж. В. І. Леніна).
 • Крочко Ю. И. О некоторых видах рукокрылых Советских Карпат и их охране // Биологические аспекты охраны редких животных: Сб. науч. тр. — Москва, 1981. — С. 23–28.
 • Крочко Ю. И. Сезонные ритмы рукокрылых Карпатского заповедника // Сезон. ритмика природы горн. областей: Тез. докл. I Всесоюз. совещ. по горной экологии. — Л-д, 1982. — С. 172–173.
 • Крочко Ю. И. Рукокрылые лесных экосистем Украинских Карпат // Охрана лесных экосистем: Тез. докл. Респуб. науч.-технич. конф. — Львов, 1986. — С. 177–179.
 • Крочко Ю. И. Рукокрылые Карпатского заповедника и актуальные проблемы их сохранения // Пробл. изучения и охр. заповедн. экосистем (Тез. докл. научн.-практ. конф., посвящ. 20-летию Карпатского зап-ка). — Рахов, 1988. — С. 110–112.
 • Татаринов К. А., Крочко Ю. И. Пути формирования фауны рукокрылых Украинских Карпат // Изученность териофауны Украины, ее рациональное использование и охрана. — Киев: Наукова думка, 1988. — С. 34–46.
 • Крочко Ю. И. Биология длинноухой ночницы (Myotis bechsteini) на западе УССР // Рукокрылые. Мат-лы Всес. совещ. по рукокрылым. — Пенза: Пензенск. пед. ин-т, 1990. — С. 80–82.
 • Крочко Ю. И. Рукокрылые Украинских Карпат: Автореф. дис. … докт. биол. наук. — Киев: Ин-т зоол. АН Укр., 1992. — 34 с.
 • Крочко Ю. И. Экологические аспекты питания рукокрылых Украинских Карпат // Млекопитающие Украины. — Киев: Наук. думка, 1993. — С. 76–87.
 • Крочко Ю. І. Біологія кожанка північного в Українських Карпатах // Тези доповідей 47-ї наукової конференції УжДУ. Сер. біол. — Ужгород, 1993. — С. 17.
 • Крочко Ю. И. Экологические аспекты зимней спячки рукокрылых Украинских Карпат // Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона (Мат-ли мiжнар. конф.). — Ужгород, 1993. — С. 81–83.
 • Крочко Ю.І., Корчинський О.В., Варгович Р.С. Антропогенові кісткові захоронення хребетних тварин карстових печер Закарпаття // Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона: Мат-ли міжнар. конф. — Ужгород, 1993. — С. 84–85.
 • Волох А. М., Крочко Ю. І. Підковоніс малий // Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. М. М. Щербака. — Київ: Укр. енцикл., 1994a. — С. 376.
 • Волох А. М., Крочко Ю. І. Підковоніс великий // Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. М. М. Щербака. — Київ: Укр. енцикл., 1994b. — С. 377.
 • Волох А. М., Крочко Ю. І. Довгокрил звичайний // Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. М. М. Щербака. — Київ: Укр. енцикл., 1994c. — С. 382.
 • Ковтун М., Крочко Ю. До історії досліджень кажанів в Україні // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 10-15. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Крочко Ю. І., Крочко В. Ю., Добей В. О., Потіш Л. А. Комплексне вивчення зооценозів типових природних екосистем Закарпатської рівнини, розробка її сучасного екоменеджменту та охорони // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 1999. — № 6. — С. 94–99.
 • Крочко Ю. Кільцювання кажанів в Україні: досвід та пошуки альтернатив // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 34–36. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 • Крочко Ю. Довгокрили і нічниці: Miniopterus et Myotis // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 50–52. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).

(впорядкував І. Загороднюк)


<<< повернутися до бібліографічних списків

впорядковано 25 березня 2008 р.