Сергій Заїка - домашня сторінка

Олександр
Ковальчук

публікації

english version

Автор 34 наукових статей, тез доповідей та 16 науково-популярних публікацій.

окремі наукові статті та тези доповідей

 • Ковальчук О.М. Палеонтологічні дослідження на території Сумської області / О.М. Ковальчук // Альманах “Земляки” Сумського земляцтва у місті Києві. – Суми: Собор, 2006. – С. 146–148.
 • Ковальчук О.М. Знахідки решток фауни плейстоценового та голоценового віку на території Білопільського району / О.М. Ковальчук // Актуальні проблеми дослідження довкілля: Матеріали ІІ регіональної студентської наукової конференції 10-11 жовтня 2007 р. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 36–40.
 • Ковальчук О.М. Історія гербаризації та її відображення у дослідженнях Карла Ліннея / О.М. Ковальчук // Ліннеєвські читання (до 300-річчя з дня народження та 230-річчя з дня смерті): Програма студентської наукової конференції 22 квітня 2008 року. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 6–8.
 • Ковальчук О.М. Про створення регіонального кадастру викопних решток плейстоценової та голоценової фауни (Сумська обл.) / О.М. Ковальчук // Сучасні проблеми природничих наук: Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції 23-24 квітня 2008 р. – Ніжин: Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, 2008. – С. 37–38.
 • Ковальчук О.М. Регіональний кадастр плейстоценової та голоценової фаун і перспективи подальших палеонтологічних досліджень у північно-східній Україні / О.М. Ковальчук // Збірн. наук. праць (у двох част.): Ч. ІІ. Природничі та гуманітарні науки: За результ. конкурсу студ. наук. робіт 2008 р. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 61–64.
 • Ковальчук О.М. Про знаходження викопних решток шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799 в антропогенових відкладах Сумської області / О.М. Ковальчук // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8-9.04. 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 28–29.
 • Ковальчук О.М. Про унікальне місцезнаходження Меджибіж (Хмельницька обл.) та його значення для науки / О.М. Ковальчук // Сучасні проблеми природничих наук: Матеріали ІV Всеукраїнської студентської наукової конференції 22-23 квітня 2009 р. – Ніжин: Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, 2009. – С. 51–52.
 • Ковальчук О.М. Видатний натураліст і чудова людина (до 200-річчя з дня народження Чарльза Роберта Дарвіна) / О.М. Ковальчук // Дарвінівські читання (до 200-річчя з дня народження): Програма студентської наукової конференції 28 квітня 2009 року. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 3–4.
 • Ковальчук О.М. До питання про особливості просторового розміщення викопних решток шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799) та їх зв’язок з палеолітичними пам’ятками Сумської області / О.М. Ковальчук // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції (29-30 жовтня 2009 р.). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 39–43.
 • Ковальчук О.М. До питання про знахідки викопних решток шерстистого носорога у відкладах плейстоцену Північно-Східної України / О.М. Ковальчук // Зоологічна наука в сучасному суспільстві: Мат-ли Всеукр. наук. конф., присвяченої 175-річчю кафедри зоології. – Київ-Канів, 2009. – С. 215–218.
 • Ковальчук О.М. До питання про особливості просторового розміщення викопних решток шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799) та їх зв’язок з палеолітичними пам’ятками Сумської області / О.М. Ковальчук // Мат-ли восьмої Сумської наукової історико-краєзн. конф. (29-30 жовтня 2009 р.). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 39–43.
 • Ковальчук А.Н. О вкладе Чарлза Роберта Дарвина в развитие мировой палеонтологической науки / А.Н. Ковальчук // Современные взгляды на эволюцию органического мира: Тезисы докладов Международн. научн. конф. (18-20 ноября 2009 г.). – Киев: Институт зоологии НАН Украины, 2009. – С. 35–36.
  Kovalchuk O. Theriofauna of the Popove fossil site of the Late Neogene (Southern Ukraine) / O.M. Kovalchuk // Abstracts of the International Paleontologic Conference “Kregowce Kopalne – Morfologia, Systematyka, Ewolucja” (3-5 December, 2009). – Wroclaw: Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2009. – P. 30.
 • Ковальчук О.М., Козлов О.М. До історії палеозоологічних досліджень на Сумщині / О.М. Ковальчук, О.М. Козлов // Наукові пошуки: Збірн. наук. праць молодих учених, присвячений 85-річчю Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 189–195.
 • Ковальчук А.Н. К вопросу о распространении бурого медведя Ursus arctos L., 1758 в историческом прошлом Сумской области по материалам археологических исследований / А.Н. Ковальчук // Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: Мат-лы Международн. научн. конф. – Саранск: Прогресс, 2010. – С. 64–67.
 • Ковальчук О.М. Бальна оцінка стану збереженості викопних решток хребетних тварин антропогену за матеріалами археологічних та палеонтологічних досліджень / О.М. Ковальчук // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20-21.04. 2010 р.). – Київ, 2010. – С. 22–24.
 • Шульженко Ю.Ю., Ковальчук О.М. До питання про специфіку рослинного біорізноманіття парків-пам’яток садово-паркового мистецтва м. Суми / Ю.Ю. Шульженко, О.М. Ковальчук // Сучасні проблеми природничих наук: Мат-ли V Всеукр. студ. наук. конф. 21-22 квітня 2010 р. – Ніжин: Наука-сервіс, 2010. – С. 19–20.
 • Ковальчук О.М. Одонтометричний аналіз викопних решток хоботних (Proboscidea: Elephantidae) плейстоцену Сумської області / О.М. Ковальчук // Сучасні проблеми природничих наук: Мат-ли V Всеукр. студ. наук. конф. 21-22 квітня 2010 р. – Ніжин: Наука-сервіс, 2010. – С. 49–51.
 • Ковальчук А.Н. Проблема происхождения вида Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799 (Artiodactyla: Rhinocerotidae) в палеонтологическом освещении / А.Н. Ковальчук // Целостность вида у млекопитающих: изолирующие барьеры и гибридизация: Мат-лы Международн. научн. конф. (Петергоф, 12-17 мая 2010 г.). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – С. 42.
 • Ковальчук О.М. Палеонтологічні ресурси Сумської області в контексті стратегії їх раціонального використання / О.М. Ковальчук // Актуальні проблеми дослідження довкілля: Мат-ли ІІІ регіональн. наук. конф. студентів та молодих учених (22-23 травня 2010 р., м. Суми). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 24–27.
 • Ковальчук О.М. Про стан збереженості викопного остеологічного матеріалу в краєзнавчих музеях та можливості його покращення / О.М. Ковальчук // Сумська старовина. – 2010. – № 30. – С. 113–118.
 • Ковальчук А.Н. Результаты изучения плейстоценовой териофауны и перспективы палеозоологических исследований в Сумской области (Украина) / А.Н. Ковальчук // Современная палеонтология: классические и новейшие методы. Тезисы VII Всероссийской научн. школы молодых ученых-палеонтологов (4-6 октября 2010 г., ПИН им. А.А. Борисяка РАН). – М., 2010. – С. 18–19.
 • Ковальчук О.М. Рештки прісноводних риб у матеріалах археологічних розкопок пізньосередньовічного замку Ракочі (Хмельницька обл., Україна) / О.М. Ковальчук // Біологія: від молекули до біосфери: Мат-ли V Міжнародн. конф. молодих науковців (22-25 листопада 2010 р.). – Харків: Оперативна поліграфія, 2010. – С. 353–355.
 • Ковальчук А.Н., Рыжов С.Н. Ископаемые остатки гигантского оленя Megaloceros giganteus из котлована Каневской ГЭС в материалах Музея природы Каневского природного заповедника (Черкасская обл., Украина) / А.Н. Ковальчук, С.Н. Рыжов // Териофауна России и сопредельных территорий: Мат-лы Международн. совещания (ІХ Съезд Териологического общества при РАН), 1-4 февраля 2011 г. – М.: Товарищество научных знаний КМК, 2011. – С. 228.
 • Ковальчук А.Н. О целесообразности применения классических методик определения относительного геологического возраста ископаемого остеологического материала: проблемы и перспективы / А.Н. Ковальчук // Мат-лы ІІ Международн. научно-практ. конф. молодых ученых и специалистов памяти академика А.П. Карпинского (8–11 февраля 2011 г., Санкт-Петербург, ФГУП “ВСЕГЕИ”). – Санкт-Петербург, 2011. – С. 11-13.
 • Ковальчук О.М. Фауна хребетних тварин плейстоценових та голоценових відкладів Сумської області / О.М. Ковальчук // Всеукр. конкурс студ. наук. робіт: Мат-ли підсумкової науково-практ. конф. (Мелітополь, 29-31 березня 2011 р.). – Мелітополь: Люкс, 2011. – С. 35–36.

<<< повернутися до бібліографічних списків

12.04.2011.