Антонець Надія

Антонець Надія

публікації

english version

Протягом 1987–2005 рр. автором опубліковано 41 працю теріологічного спрямування, більшість з них присвячено вивченню фауни та екології гризунів і середовищетвірної ролі ратичних на території Дніпровсько-Орільського заповідника (Дніпропетровщина).

Статті (15 праць)

 • Антонець Н. В. Особливості теріофауни Дніпровсько-Орільського природного заповідника // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 454–456.
 • Антонець Н. В., Окулова Н. М. Дрібні ссавці заплавних ділянок Дніпровсько-Орільського заповідника // Заповідна справа в Україні. — Канів, 2004. — Том 10 (1–2). — С. 34–40.
 • Майорова А. Д., Хитерман И. Б., Окулова Н. М., Антонец Н. В. Эктопаразиты мелких млекопитающих Днепровско-Орельского заповедника // Териологические исследования. — С.-Петербург: ТО РАН, 2003. — Вып. II. — С. 74–83.
 • Антонець Н. В. Особливості екології дикого кабана Дніпровсько-Орільського заповідника // Науковий вісник ДЛТУ. — Львів: ДЛТУ, 2003. — Том 13 (2).
 • Окулова Н. М., Антонец Н. В. Сравнительная характеристика экологии мышей рода Apodemus (Rodentia, Muridae) Днепровско-Орельского заповедника // Поволжский экологический журнал. — Саратов: РАН, 2002. — № 2. — С. 108–129.
 • Антонець Н. В. Особливості впливу дикого кабана на ефемероїди у дібровах степової і лісостепової зон // Лісівництво і агролісомеліорація. — Харків: Майдан, 2002. — Вип. 103. — С. 100–103.
 • Антонець Н. В. Особливості насіннєвого поновлення дуба та його супутників під впливом середоутворюючої діяльності диких ратичних тварин у дібровах лісостепової і степової зон // Науковий вісник ДЛТУ. — Львів: ДЛТУ, 2002. — Том 12 (8).
 • Антонець Н. В. Дрібні ссавці степових ділянок Дніпровсько-Орільського заповідника // Заповідна справа в Україні. — Канів: КНУ, 2001. — Том 7 (1). — С. 33–37.
 • Антонец Н. В. К вопросу о восстановлении биоразнообразия псаммофитной песчаной степи, поврежденной пожаром // Заповідна справа в Україні. — Канів, 2000. — Том 6, № 1–2. — С. 93–94.
 • Антонец Н. В. Особенности роющей деятельности кабана в поемных дубравах лесостепной и степной зон // Заповідна справа в Україні. — Канів, 1998. — Том 4 (2). — С. 18–24.
 • Антонец Н. В. Особенности возобновления дуба и его спутников в поемных дубравах лесостепной и степной зон под влиянием средообразующей деятельности диких копытных животных // Заповідна справа в Україні. — Канів, 1997. — Том 3, № 2. — С. 86–94.
 • Антонец Н. В. Особенности влияния дикого кабана на эфемероиды в дубравах степной и лесостепной зон // Заповідна справа в Україні. — Канів, 1997. — Том 3, № 1. — С. 55–57.
 • Антонец Н. В. К фауне грызунов Днепровско-Орельского заповедника // Бюлл. Самарская Лука. — Самара, 1996. — Вып. 7. — С. 243–245.
 • Антонец Н. В. Роль дикого кабана в содействии естественному семенному возобновлению дуба и сопутствующих пород в поемных дубравах степной и лесостепной зон // Мониторинговые исследования биогеоценотических катен степной зоны. — Днепропетровск: ДГУ, 1995. — С. 172–178.
 • Антонец Н. В. Некоторые особенности влияния кабана на подрост дуба и сопутствующих пород в дубравах Хоперского заповедника // Биомониторинг лесных экосистем степной зоны. — Днепропетровск: ДГУ, 1992. — С. 199–205.

Тези доповідей (26 праць)

 • Антонец Н. В. Ондатра в Днепровско-Орельском заповеднике // Фальцфейнівські читання. — Херсон: Терра, 2005. — Том І. — С. 43–45.
 • Антонец Н. В., Окулова Н. М. Мелкие млекопитающие Днепровско-Орельского природного заповедника // Состояние особо-охраняемых природных территорий Европейской части России. — Воронеж: ВГУ, 2005.
 • Антонець Н. В., Окулова Н. М. Мала лісова і лісова миші та східноєвропейська нориця Дніпровсько-Орільського заповідника // Сучасні проблеми зоологічної науки. — Київ, Канів: КНУ, 2004. — С. 12–14.
 • Антонец Н. В. Виды рода Mus (Rodentia): курганчиковая и домовая мыши песчаной степи Днепровско-Орельского заповедника // Природничі науки на межі століть. — Ніжин: НДПУ, 2004. — С. 4–5.
 • Антонець Н. В. Методика вивчення впливу різних груп тварин на лісовідновлення // Лісівництво і лісоагромеліорація. — Харків: С.А.М., 2004. — Вип. 106. — С. 179–180.
 • Майорова А. Д., Хитерман И. Б., Окулова Н. М., Антонец Н. В. Биологическое разнообразие эктопаразитов на мелких млекопитающих Днепровско-Орельского заповедника // Териофауна России и сопредельных территорий (VII Съезд териол. о-ва). — М.: ВТО, 2003. — С. 206–207.
 • Антонец Н. В. Речной бобр Castor fiber L. на Днепропетровщине // Териофауна России и сопредельных территорий (VII съезд териол. о-ва). — М.: ВТО, 2003.— С. 20.
 • Антонец Н. В. Дикие копытные животные Днепровско-Орельского заповедника // Состояние природных комплексов Крымского природного заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана. — Алушта, 2003. — С. 158–160.
 • Антонець Н. В. Хижі ссавці Дніпровсько-Орільського заповідника // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. — Канів: КНУ, 2003. — С. 186–187.
 • Антонец Н. В. Речной бобр на Днепропетровщине // Юбилейная конф., посвящ. 100-летию запов. «Михайловская целина». — Сумы: СумДПУ, 2003.
 • Антонец Н. В., Окулова Н. М. Восточноевропейская полевка (Microtus rossiaemeridionalis Ognev) Днепровско-Орельского заповедника // Териофауна России и сопредельных территорий (VII Съезд териол. о-ва). — М.: ВТО, 2003. — С. 21.
 • Антонец Н. В., Окулова Н. М. Мышь лесная в Днепровско-Орельском заповеднике // Матер. Всерос. научно-практ. конф., посвящ. 175-летию П. П. Семенова-Тян-Шанского. — Липецк: ЛГПУ, 2002. — Том 2. — С. 3–5.
 • Антонець Н. В., Ружіленко Н. С. Знахідка курганцевої миші (Mus spicilegus) на острівних територіях Дніпровсько-Орільського заповідника [Find Mound-Building Mouse Mus spicilegus on the Island Territories of Dniper-Orelski Natural Reserve] // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 4. — С. 92.
 • Антонец Н. В. Барсук, Meles meles, в Днепровско-Орельском заповеднике [The Badger, Meles meles, in Dniprovsko-Orelsry Reserve] // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36 (5). — С. 96.
 • Антонець Н. В. Бобри Дніпровсько-Орільського природного заповідника // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть. — Кривий Ріг: І.В.І., 2001 — С. 156–159.
 • Окулова Н. М., Антонец Н. В. Изменчивость размеров лесных мышей Apodemus (Sylvaemus) uralensis в разных частях ареала // Матер. междунар. симпоз. Систематика и филогения грызунов и зайцеобразных. — М.: РАН, 2000. — С. 125–127.
 • Антонец Н. В. Стратегия сохранения природного разнообразия микромаммалий псаммофитной песчаной степи поврежденной пожаром // Степи северной Евразии: стратегия сохранения природного разнообразия и степного природопользования в ХХІ веке. — Оренбург: Оренбургская губерния, 2000. — С. 48–50.
 • Антонець Н. В. Стан збереження теріофауни Дніпровсько-Орільського заповідника // Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. — Яремче: Надвірнянська друкарня, 2000. — С. 12–16.
 • Антонец Н. В. Современное состояние редких видов млекопитающих Днепровско-Орельского заповедника // Состояние, изучение и сохранение заповедных природных комплексов лесостепной зоны. — Воронеж: ВГУ, 2000. — С. 146–147.
 • Окулова Н. М., Антонец Н. В. Морфометрические особенности мышей рода Apodemus Днепровско-Орельского заповедника // VI Съезд териологического общества. — М.: Россельхозакадемия, 1999. — С. 182.
 • Антонец Н. В. Влияние пирогенного фактора на фауну мелких млекопитающих // VI Съезд териологического общества. — М.: ВТО, 1999. — C. 53.
 • Антонец Н. В. Восстановление биоразнообразия пойменных природных комплексов Днепровско-Орельского заповедника // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів: Фітосоціоцентр, 1998. — С. 265–266.
 • Антонець Н. В. Сучасний стан різноманітності Rodentia й Insectivora Дніпровсько-Орільського заповідника // Збереження біорізноманітності в Україні. — Київ: Егем, 1997. — С. 16.
 • Ковалева Ж. В., Антонец Н. В. Роющая деятельность кабана и ее влияние на лесовозобновление в Хоперском заповеднике // Проблемы изучения и охраны заповедных при родных комплексов. — Варварино: ВГУ, 1995. — С. 73–74.
 • Антонец Н. В. Об особенностях параметров дикого кабана Хоперского заповедника // Матер. VI совещ. Вид и его продуктивность в ареале. — С.-Петербург: Гидрометиздат, 1993. — С. 35–37.
 • Антонец Н. В. Некоторые особенности экологии кабана хоперской популяции // Влияние антропогенной трансформации ландшафта на население наземных позвоночных животных. — М.: ВТО, 1987. — Ч. 1. — С. 174–176.

<<< повернутися до бібліографічних списків

17 серпня, 2007.