назад на попередню сторінку
до розділу "новини"
(протокол захисту кондратенка)

До протоколу №___ засідання Спеціалізованої вченої ради Д.26.153.01
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України від 27.05.2003 р.

Заключення по кандидатській дисертації Кондратенко Олександра Вікторовича “Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів” за спеціальністю “03.00.08 — зоологія”

Дисертація Кондратенко О. В. є новим оригінальним дослідженням, присвяченим комплексному вивченню сучасного стану мікротеріофауни Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів та її змін протягом ХХ ст. За основу взято аналіз стану популяцій дрібних видів ссавців рядів Rodentia та Insectivora природно-заповідних територій вищого рангу на теренах зазначеного регіону.

Робота виконана на сучасному рівні з використанням відповідних задачам загальноприйнятих методик, а саме обліків пастко-лініями, ловчими канавками, аналіз живлення птахів-міофагів, візуальних спостережень тощо.

Дисертаційна робота Кондратенко О. В. є завершеною науковою працею, яка виконана згідно з темою, затвердженою Вченою радою Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (Київ).

Науково-теоретичне значення

Проведено ревізію видового складу східноукраїнських популяцій дрібних видів ссавців ряду Insectivora та ряду Rodentia, наведено дані щодо їх морфологічних і екологічних особливостей. Вперше встановлено присутність у фауні України двох видів роду Sicista: S. severtzovi & S. strandi. На прикладі мікротеріофауни заповідника “Провальський степ” показано, що біотопна диференціація видів є основою підтримання високого рівня видового різноманіття фауни.

Показано, що мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів є комплексом з трьох фауністичних ядер: степового, лісового, заплавного з домішкою евритопних і синантропних видів. Власне степове фауністичне ядро зазнало найбільших змін у зв’язку з руйна­цією зональних біотичних угруповань, і в сучасних угрупованнях найбільша частка належить видам евритопного, заплавно-лучного і лісового комплексів.

Визначено раритетні види дрібних ссавців Донецько-Донських та Донецько- Приазовських степів. Складено анотовані списки фауни дрібних ссавців заповідних ділянок вищого рівня заповідності досліджуваного регіону.

Науково-практичне значення

Отримані результати становлять інтерес при уточненні існуючих та розробці нових напрямків еколого-фауністичних досліджень мікромаммалій східної частини України та веденні кадастру тваринного світу України загалом. Матеріали щодо територіального поширення і біотопної приуроченості є корисними при вивченні епізоотій регіону. Дані щодо раритетних видів та унікальних степових угруповань важливі для проведення природоохоронних заходів, зокрема, для обґрунтування перспективної мережі природоохоронних територій. Отримані дані враховано при підготовці оглядів фауни для польових практик студентів Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

Обґрунтованість і достовірність одержаних наукових результатів

Дисертаційна робота Кондратенко О. В. є самостійним завершеним дослідженням; головні наукові положення і висновки підтверджені фактичним матеріалом, який зібрано з застосуванням адекватних поставленим завданням загальновідомих методів досліджень та опрацьовано за допомогою відповідних методів статистичної обробки даних.

Публікації

Основні публікації дисертанта відповідають вимогам ВАК України. За темою дисертації опубліковано 18 праць, у тому числі: 7 — у фахових виданнях, три — тези доповідей, дві — як розділи в колективній монографії. Без співавторів надруковано 4 праці, у співавторстві з науковим керівником — 6 праць.

Висновки дисертаційної роботи Кондратенко О. В. цілком відображають зміст дисертації. Дисертація відповідає п. 13 “Порядку ВАК України”. Робота відповідає спеціальності “03.00.08 — зоологія”.

 

<<< повернутися