назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗагороднюк, І. Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010). Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 158–165.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.158


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 158–165.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 158–165.

   

Bohdan Pyliavsky (1931–2010), a Researcher of the Fauna of Ukraine

Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010)

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

An essay about Bohdan Pylyavsky, a zoologist, ecologist, muzeologist, researcher of vertebrates of western regions of Ukraine (Carpathians, Podillia) is presented. Bohdan Romanovych became a specialist in a powerful school of researchers who actively combined both zoological and ecological studies (F. Strautman, I. Ivanenko, I. Shnarevych). Among his contributions, there were the first systems for automatic control of motor activity of animals that were applied him in field conditions. At the same time, he was a known taxidermist and author of a large number of zoological samples and museum exhibits at universities of Poltava and Ternopil. It is also important to mention that during his scientific carrier he supervised three Ph.D. theses in Biology and a number of manuals and handbooks. Has was also provided active organizational work, including the successful functioning of the Zoological Department, as well as the Zoological Museum of Ternopil University. He also took part in the organization of one of the most memorable Theriological schools at the biological station "Holytsia" in 1999.

Нарис про Богдана Пилявського — зоолога, еколога, музеолога, дослідника хребетних тварин західних областей України (Карпати, Поділля). Богдан Романович сформувався як фахівець у потужній школі дослідників, які активно поєднували зоологічні та екологічні дослідження (Ф. Страутман, І. Іваненко, І. Шнаревич). Серед його доробків були й перші системи автоматичного контролю рухової активності тварин, застосовані ним в природних умовах. Одночасно, він був знаним таксидермістом і автором значної кількості колекційних зразків і музейних експозицій у вузах Полтави та Тернополя. До визначних його справ також важливо віднести підготовку трьох кандидатів біологічних наук, підготовку низки довідників і навчальних посібників, активну організаторську роботу, у тому числі успішне функціонування кафедри зоології та зоологічного музею в Тернопільському університеті, проведення однієї з найпам’ятніших теріологічних шкіл-семінарів на біостанції «Голиця» у 1999 р.

Key words:
Bohdan Pyliavsky, theriological research, mammalian ecology, museology.

Ключові слова:
Богдан Пилявський, теріологічні дослідження, екологія ссавців, музеологія.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 30 квітня 2017 р.
поновлено: 30.04.2017

Locations of visitors to this page