назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗізда, Ю. Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців. Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 121–133.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.121


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 121–133.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 121–133.

   

Polymorphism of Fur Coloration Intensity in Mammals

Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців

   
Zizda, Yu. Зізда, Ю.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The concept of coloration polymorphism and melanism in mammals was reviewed. It was shown that polymorphism has different types and mammals color differentiation is only one of its kinds. Three classic hypotheses on the function of coloration in mammals are known: concealment, communication, and regulation of physiological processes. The attention was focused on the mammals’ coat coloration intensity and presence of black forms among mammals, including red squirrels (Sciurus vulgaris) for further exploration and analysis of causes of the fur coloration variability in the latter. The character of spots in mammals are reviewed only in a few examples. The dark phase of squirrels, which are common in the mountains, retains the heat better, and the black fur protects their skin from ultraviolet radiation, and provides better thermoregulation under damp mountain conditions. The gradual change in the red squirrel’s coat coloration, and the presence and distribution of its dark phase in mountains are associated with the feature of distribution and apparently are obeyed to Gloger’s rule.

Проведено огляд поняття кольорового поліморфізму та меланізму у ссавців. Показано, що поліморфізм має різні види і кольорова диференціація є лише одним із його видів. Для пояснення функції забарвлення ссавців відомо три гіпотези: маскування, комунікація та регулювання фізіологічних процесів. У роботі зроблено акцент на інтенсивності забарвлення хутра, наявності меланістів серед ссавців, включаючи вивірку звичайну (Sciurus vulgaris), щоб у подальшому дослідити і проаналізувати причини мінливості забарвлення хутра в останньої. Характер малюнку у ссавців розглянуто лише на кількох прикладах. Темнозабарвлене хутро вивірок, поширених у горах, краще зберігає тепло і захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання, чорне хутро краще забезпечує терморегуляцію у вологих умовах гір. Поступова зміна кольору хутра у вивірки звичайної, наявність і поширення темних кольорових форм у горах пов’язані із особливістю її поширення і, очевидно, підпорядковуються правилу Глогера.

Key words:
coloration polymorphism, melanism, mammals, red squirrel, adaptation.

Ключові слова:
кольоровий поліморфізм, меланізм, ссавці, вивірка звичайна, адаптація.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page