назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЕвстафьев, И. Л. Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 2. Экология видов. Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 103–120.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.103


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 103–120.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 103–120.

   

Results of a 30-Years-Long Investigation of Small Mammals in Crimea. Part 2. Ecology of Species

Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 2. Екологія видів

   
Evstafiev, I. L. Євстаф’єв, І. Л.
   

Paper language: Russian

Мова статті: російська

   

   

Abstract

Резюме

The present paper deals with the final results of a 30-year-long research covering ecology and biology of the small mammal fauna in the Crimean Peninsula. The paper includes the historical overview of investigations within the region, population analysis (species abundance, absolute animal trapping data) of Micromammalia faunal assemblages, and their biotopical distribution in the peninsula (in the steppe, piedmont, and mountainous areas). Species that form the core of micromammal assemblages in different habitats of the steppe, piedmont and forest areas are identified. The article also studies small mammals (house mice, rats, hamsters, etc.) constantly inhabiting settlements of the peninsula, namely their seasonal population dynamics and the relationships between mice and rats. Special attention is given to notes on taxonomy, ecology and biology of some of the rarest and least studied species of the Crimean small mammal fauna, such as the lesser shrew (Sorex minutus), water shrew (Neomys anomalus), southern birch mouse (Sicista loriger), northern mole vole (Ellobius talpinus), small gopher (Spermophilus pygmaeus) and great jerboa (Allactaga major).

Наведено підсумкові дані за тридцятирічний період вивчення екології та біології дрібних ссавців на території Кримського півострова, що включають історію їх досліджень в даному регіоні, дані по аналізу населення (відносна чисельність та абсолютні данні по відловах тварин) фауністичних комплексів Micromammalia, та їх зональний біотопний розподіл по території півострова (в степовій, передгірній та гірській зонах). Виявлені види, які складають ядро теріокомплексів в різноманітних фонових біотопах степової, передгірній та лісовій зонах). В статті також розглянуті дрібні ссавці (домові миші, пацюки, звичайні хом’яки та інші види), що постійно живуть в населених пунктах півострова, вивчена їх сезонна динаміка чисельності та взаємовідносини між мишам та пацюками. Окремо виділені замітки по систематиці, екології та біології деяких найбільш рідких та маловивчених видів мікромамалій фауни Криму, таких як мідиця мала, кутора мала, мишівка південна, сліпачок степовий, а також ховрах малий та тушкан великий.

Key words:
fauna, small mammals, rodents, shrews, ecology, Crimea.

Ключові слова:
фауна, дрібні ссавці, гризуни, землерийки, екологія, Крим.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page