назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfKorobchenko, M., Zagorodniuk, I. Mole-Rat from Khortytsia in the Light of Morphological and Geographical Relations between Spalax zemni and S. microphthalmus. Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 85–94.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.085


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 85–94.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 85–94.

   

Mole-Rat from Khortytsia in the Light of Morphological and Geographical Relations between Spalax zemni and S. microphthalmus

Сліпак з Хортиці у світлі морфологічних та географічних взаємин Spalax zemni та S. microphthalmus

   

Korobchenko, M., Zagorodniuk, I.

Коробченко, М., Загороднюк, І.

   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

The taxonomic status of the mole-rats from Khortytsia Island which is located between the ranges of Spalax zemni (right bank of the Dnipro) and S. microphthalmus (left bank) are considered. This island population is a unique biogeographical phenomenon that may be an evidence of ancient evolutionary events associated with the migration of steppe animals in the region of Zaporizhia Rapids. The mole-rat forms on Khortytsia a stable population, which is regarded as autochthonous. Osteological characters of mole rats from the island and adjacent areas of the right bank of the Dnipro, as well as comparison of these samples with those of S. zemni and S. microphthalmus from distant parts of their ranges were investigated. By all characters, mole rats of Khortytsia and adjacent areas of the left bank of the Dnipro should be identified as S. zemni. Authors suggest that the mole-rat population in the nearest left-bank steppes may also be S. zemni. Descriptions of craniological characters to distinguish the two species and their distribution map are presented.

Розглянуто таксономічний статус сліпаків з о. Хортиця, що лежить між ареалами Spalax zemni (правобережжя Дніпра) та S. microphthalmus (лівобережжя). Ця острівна популяція є унікальним біогеографічним феноменом, який може бути свідоцтвом давніх еволюційних подій, пов’язаних з міграціями степових видів тварин в районі Запорізьких порогів. Сліпак формує на Хортиці стабільну популяцію, яка розглядається як автохтонна. Досліджено остеологічні ознаки сліпака з цього острова та прилеглих до нього районів правобережжя і проведено порівняння цих зразків з вибірками S. zemni та S. microphthalmus з віддалених частин їх ареалів. За всіма ознаками сліпак з Хортиці та прилеглих до острова Хортиці територій лівобережжя Дніпра має бути ідентифікований як S. zemni. Припускається, що популяція сліпаків з найближчих лівобережних степах може також виявитися S. zemni. Наведено описи краніологічних ознак для розрізнення двох видів і карту їх поширення в регіоні.

Key words:
mole-rat, Spalax, Khortytsia Island, species identification, biogeography, Ukraine.

Ключові слова:
сліпак, Spalax, острів Хортиця, видова діагностика, біогеографія, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page